392/2018

Helsingfors den 24 maj 2018

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jaktförordningen (666/1993) 5 a, 6, 7, 20 a, 23 och 24 §, sådana de lyder, 5 a § i förordning 516/2017, 6 och 7 § i förordning 170/2011, 20 a § i förordning 270/2013, 23 § delvis ändrad i förordning 759/2016 och 24 § i förordningarna 816/2014, 147/2016 och 759/2016, som följer:

5 a §
Anmälan om fällda djur som förutsätts vid jakt av vissa viltarter

Om fällda rådjur, vildsvin, illrar, sädgäss, bläsänder, stjärtänder, årtor, skedänder, brunänder, viggar, ejdrar, alfåglar, småskrakar, storskrakar samt sothöns ska en fångstanmälan göras till Finlands viltcentral på en av Finlands viltcentral fastställd blankett eller via en elektronisk tjänst. Fångstanmälan ska lämnas in inom sju dygn efter att ett djur har fällts.

I en fångstanmälan som avses i 1 mom. ska följande uppgifter finnas:

1) jägarens namn och jägarnummer,

2) antalet fällda djur och deras art samt beträffande vildsvin och rådjur kön och uppskattning av ålder,

3) datum då djuret fälldes,

4) den kommun där djuret fälldes.

Uppgifter som avses i 2 mom. 1‒3 punkten ska anmälas om djur som fällts inom Finlands ekonomiska zon.

För fällda vildsvin ska fångstplatsens koordinater anges.

6 §
Ansökan om jaktlicens för hjortdjur

Till ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska det fogas en karta över det område som avses i ansökan, utredning om områdets areal samt en förteckning över de enheter i fastighetsregistret eller de delar av dessa inom vilka jakten på hjortdjur sker.

Finlands viltcentral kan kräva att sökanden ska redogöra för jakträtten i det område som ansökan om jaktlicens avser.

Om ansökan om jaktlicens avser jakt på hjortdjur inom områden som avses i 8 § i jaktlagen och arealen av de statsägda marker som ingår i jaktområdet överstiger 1 000 hektar, ska det till ansökan fogas en preliminär uppgift om dem som deltar i jakten som skyttar och deras fasta boningsorter samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjuret i fråga.

7 §
Villkor i jaktlicens för hjortdjur

En jaktlicens för ett hjortdjur berättigar till att fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar. I en jaktlicens kan det tas in närmare villkor om ålder eller kön på de hjortdjur som får fällas, om detta behövs för en ändamålsenlig vård av hjortdjursbeståndet. Finlands viltcentral får bestämma om den regionala fördelningen av jaktlicenserna inom ett jaktlicensområde.

Med kalv avses ett hjortdjur som är yngre än ett år.

20 a §
Användning av luftvapen

Luftvapen får användas endast inne i en byggnad och där endast för att döda kråka, skata, tamduva, ekorre, skogsmård, hermelin och mink samt andra icke fredade däggdjur än förvildad katt.

Luftvapen får användas för att avlossa projektiler med bedövningsmedel mot vilt eller icke fredade djur i forsknings-, utplanterings- eller omplaceringssyfte.

23 §
Jaktledares uppgifter

Jaktledaren för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren ska

1) planera de praktiska arrangemangen under jakten,

2) ge dem som deltar i jakten behövliga föreskrifter om jakten och säkerhetsåtgärderna under jakten,

3) se till att villkoren i jaktlicensen och bestämmelserna om jakt iakttas,

4) se till att man försöker döda en årskalv som förlorat sin mor vid jakten.

Jaktlicenshavaren ska innan jakt inleds skriftligen meddela jaktvårdsföreningen vem som är i 1 mom. avsedd jaktledare samt vice jaktledare.

Jaktledaren för jakt på björn, varg, järv eller lodjur ska

1) planera de praktiska arrangemangen under jakten,

2) ge dem som deltar i jakten behövliga föreskrifter om jakten och säkerhetsåtgärderna under jakten,

3) se till att villkoren i dispensen för jakt och bestämmelserna om jakt iakttas.

Den som beviljats dispens för jakt på varg ska innan jakten inleds skriftligen meddela jaktvårdsföreningen vem som är jaktledare samt vice jaktledare.

Vid jakt i sällskap ska antingen jaktledaren eller en vice jaktledare vara närvarande. Jaktledaren eller vice jaktledaren behöver dock inte vara närvarande om jakten bedrivs som vaktjakt. Med jakt i sällskap avses ett jaktevenemang där fler än en jägare är närvarande.

24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:

1) vildkanin från och med den 1 april till och med den 31 augusti,

2) skogshare och fälthare från och med den 1 mars till och med den 31 augusti,

3) ekorre från och med den 1 mars till och med den 31 oktober,

4) europeisk bäver och kanadensisk bäver från och med den 1 maj till och med den 19 augusti,

5) bisamråtta från och med den 20 maj till och med den 30 september,

6) hermelin från och med den 1 april till och med den 31 juli,

7) skogsmård från och med den 1 april till och med den 31 juli,

8) östersjövikare från och med den 1 januari till och med den 15 april,

9) gråsäl från och med den 1 januari till och med den 15 april,

10) älg i kommunerna Kuusamo och Taivalkoski samt i landskapet Lappland från och med den 1 januari till och med den 31 augusti och från och med den 21 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober, samt i övriga delar av landet från och med den 1 januari till och med dagen före den andra lördagen i oktober,

11) dovhjort, kronhjort, sikahjort, skogsvildren och vitsvanshjort från och med den 1 februari till och med dagen före den sista lördagen i september,

12) rådjursbock från och med den 16 juni till och med den 31 augusti och från och med den 1 februari till och med den 15 maj samt rådjursget och årskilling från och med den 1 februari till och med den 31 augusti,

13) mufflon från och med den 1 februari till och med den 31 augusti,

14) rödräv i landskapet Lappland från och med den 1 maj till och med den 31 juli och i övriga delar av landet från och med den 15 april till och med den 31 juli,

15) grävling från och med den 1 april till och med den 31 juli,

16) kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, knipa, sothöna, morkulla samt åda och dess årsunge från och med den 1 januari till den 20 augusti fram till klockan 12.00,

17) guding från och med den 1 januari till och med den 31 maj,

18) alfågel, småskrake och storskrake från och med den 1 januari till och med den 31 augusti,

19) dalripa inom landskapen Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner, från och med den 1 november till och med den 9 september, samt i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner från och med den 1 april till och med den 9 september och i övriga delar av landet hela året,

20) fjällripa i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner från och med den 1 april till och med den 9 september och i övriga delar av landet hela året,

21) orrhöna från och med den 11 december till och med den 9 september samt orrtupp i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland från och med den 11 december till och med den 9 januari och från och med den 1 februari till och med den 9 september samt i övriga delar av landet från och med den 11 december till och med den 9 september,

22) järpe från och med den 11 december till och med den 9 september, tjäderhöna i landskapen Nyland och Egentliga Finland från och med den 1 oktober till och med den 9 september och i övriga delar av landet från och med den 11 december till och med den 9 september samt tjädertupp i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland från och med den 11 december till och med den 9 januari och från och med den 1 februari till och med den 9 september och i landskapen Nyland och Egentliga Finland från och med den 1 oktober till och med den 9 september samt i övriga delar av landet från och med den 11 december till och med den 9 september,

23) rapphöna från och med den 1 januari till och med den 31 augusti,

24) fasan från och med den 1 mars till och med den 31 augusti, samt

25) ringduva från och med den 1 november till och med den 9 augusti.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 10, 11, 12 och 16 punkten får

1) annanstans än i Kuusamo kommun, Taivalkoski kommun och landskapet Lappland älg jagas genom vaktjakt på åkrar från och med den 1 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober,

2) älg jagas utan hund från och med den 1 januari till och med den 15 januari,

3) annanstans än i landskapet Lappland dovhjort, kronhjort, sikahjort och vitsvanshjort jagas genom vaktjakt från och med den 1 september till och med dagen före den sista lördagen i september,

4) vitsvanshjort och rådjur jagas utan hund från och med den 1 februari till och med den 15 februari,

5) kanadagås och grågås jagas på åkrar från och med den 10 augusti till den 20 augusti klockan 12.00.

Förbudet i 2 mom. 2 och 4 punkten gäller inte användning av hund för att spåra sårade djur.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018. Förordningens 5 a § träder dock i kraft den 1 augusti 2020. Förordningens 6 och 7 § träder i kraft den 1 februari 2019.

Helsingfors den 24 maj 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.