384/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 15 maj 2018

Miljöministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga I till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (419/2013) 2 § samt bilaga I, sådana de lyder, 2 § i förordning 57/2016 och bilaga I i förordning 499/2014, som följer:

2 §
Undantag från begränsningen av användningen av farliga ämnen

Begränsningen av användningen av farliga ämnen i 1 § ska inte tillämpas på en kabel eller en reservdel som är avsedd för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av följande:

1) elektrisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006,

2) produkter och utrustning för hälso- och sjukvård som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2014,

3) produkter för hälso- och sjukvård för in vitro-diagnostik som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2016,

4) övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2014,

5) industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2017,

6) all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2019,

7) elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av undantag enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och som släppts ut på marknaden innan undantaget upphört att gälla, i den mån undantaget i fråga berörs.

Begränsningen i 1 § ska inte heller tillämpas

1) på reservdelar som återvinns från elektrisk eller elektronisk utrustning och återanvänds i elektrisk eller elektronisk utrustning enligt följande tidtabell, förutsatt att återanvändningen sker i sådana slutna kretslopp företag emellan som kan underkastas granskning och att konsumenten informeras om att återanvändning av delar ägt rum:

a) från elektrisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 och som används i utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2016,

b) från elektrisk eller elektronisk utrustning för hälso- och sjukvård eller övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014 och används i utrustning som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2024,

c) från elektrisk eller elektronisk utrustning för hälso- och sjukvård för in vitro-diagnostik som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2016 och som används i utrustning som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2026,

d) från industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2017 och som används i utrustning som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2027,

e) från all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2019 och som används i utrustning som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2029.

2) på utrustning och för ändamål som avses i bilagorna I och II.

Begränsningen av användningen av di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i 1 § ska inte tillämpas på en kabel eller en reservdel som är avsedd för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av följande:

1) elektrisk eller elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2019,

2) produkter för hälso- och sjukvård, inklusive produkter för hälso- och sjukvård för in vitro-diagnostik, som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2021,

3) övervaknings- och kontrollinstrument, inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument, som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2021.


Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2018. Bestämmelsen i punkt 39 a i bilaga I tillämpas dock först från och med den 21 november 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/2102/EU (32017L2102); EUT L 305, 21.11.2017, s. 8
Kommissionens delegerade direktiv 2017/1009/EU (32017L1009); EUT L 153, 16.6.2017, s. 21
Kommissionens delegerade direktiv 2017/1010/EU (32017L1010); EUT L 153, 16.6.2017, s. 23
Kommissionens delegerade direktiv 2017/1011/EU (32017L1011); EUT L 153, 16.6.2017, s. 25
Kommissionens delegerade direktiv 2017/1975/EU (32017L1975); EUT L 281, 31.10.2017, s. 29

Helsingfors den 15 maj 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Else Peuranen

Bilaga 1

Användningsändamål och utrustning som kan undantas från kraven i 1 §

Undantag Tillämpningsområde och tillämpningsdatum
1 Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrör, högst följande värden (per brännare):
1.a För allmänna belysningsändamål < 30 W: 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 3,5 mg fick användas per brännare efter den 31 december 2011 och fram till den 31 december 2012; 2,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2012
1.b För allmänna belysningsändamål ≥ 30 W och < 50 W: 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 3,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011
1.c För allmänna belysningsändamål ≥ 50 W och < 150 W: 5 mg
1.d För allmänna belysningsändamål ≥ 150 W: 15 mg
1.e För allmänna belysningsändamål med cirkelform eller fyrkantig form och en rördiameter på ≤ 17 mm Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 7 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011
1.f För särskilda ändamål 5 mg
1.g För allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd som är lika med eller över 20 000 h: 3,5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2017
2.a Kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per lampa):
2.a.1 Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 4 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
2.a.2 Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 3 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
2.a.3 Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
2.a.4 Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på >28 mm (t.ex. T12): 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2012. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2012
2.a.5 Trebandslysrör med lång livslängd (≥ 25 000 timmar): 8 mg. Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
2.b Kvicksilver i andra lysrör, högst följande värden (per lampa):
2.b.1 Linjära halofosfatlampor med en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T10 och T12): 10 mg Undantaget löpte ut den 13 april 2012
2.b.2 Icke-linjära halofosfatlampor (alla diametrar): 15 mg Undantaget löpte ut den 13 april 2016
2.b.3 Icke-linjära trebandslysrör med en rördiameter på > 17 mm (t.ex. T9) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
2.b.4 Lampor för andra allmänna och särskilda belysningsändamål (t.ex. induktionslampor) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
3 Kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål, högst följande värden (per lampa):
3.a Korta (≤ 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
3.b Medellånga (> 500 mm och ≤ 1 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
3.c Långa (> 1 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 13 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
4.a Kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor, högst följande värden (per lampa): Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011
4.b Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60
4.b.I P ≤ 155 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011
4.b.II 155 W < P ≤ 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011
4.b.III P > 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011
4.c Kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare):
4.c.I P ≤ 155 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 25 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011
4.c.II 155 W < P ≤ 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011
4.c.III P > 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011
4.d Kvicksilver i högtryckskvicksilverlampor (HPMV) Undantaget löpte ut den 13 april 2015
4.e Kvicksilver i metallhalidlampor (MH)
4.f Kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål som inte uttryckligen nämns i denna bilaga
4.g Kvicksilver i handgjorda urladdningsrör som används för skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk, där kvicksilverhalten ska begränsas enligt följande:a) 20 mg per elektrodpar + 0,3 mg per rörlängd i cm men högst 80 mg, för utomhusbruk och inomhusbruk med en temperatur under 20 °C,b) 15 mg per elektrodpar + 0,24 mg per rörlängd i cm men högst 80 mg, för allt annat inomhusbruk Undantaget löper ut den 31 december 2018
5.a Bly i glaset till katodstrålerör
5.b Bly i glaset till lysrör, högst 0,2 viktprocent
6.a Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål, högst 0,35 viktprocent
6.b Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent
6.c Kopparlegeringar, högst 4 viktprocent bly
7.a Bly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 viktprocent bly)
7.b Bly i lödmetall för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer
7.c.I Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller annan keramik än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar, eller bly i en glas- eller keramikmatris
7.c.II Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på 125 V AC eller 250 V DC eller mer
7.c.III Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC Undantaget löpte ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013
7.c.IV Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material för kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare Undantaget löpte ut den 21 juli 2016
8.a Kadmium och dess föreningar i termosäkringar (smältsäkringar) av engångstyp Undantaget löpte ut den 1 januari 2012 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2012
8.b Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter
9 Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålsystemet i absorptionskylaggregat, högst 0,75 viktprocent i kyllösningen
9.b Bly i lagerskålar och bussningar till kompressorer innehållande kylmedel, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet Undantaget löper ut enligt följande tidtabell:– den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik,– den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet,– den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument
9 b I Bly i lagerskålar och bussningar till hermetiska skruvkompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel på 9 kW eller mindre, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning Får användas i stora hushållsapparaterUndantaget löper ut den 21 juli 2019
11.a Bly i ”C-press”-kontaktsystem (press fit) Användningen tillåts i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010
11.b Bly i andra användningar än i ”C-press”-kontaktsystem (press fit) Undantaget löpte ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013
12 Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler Användningen tillåts i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010
13.a Bly i vitt glas för optiska ändamål Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning Undantaget löper ut enligt följande tidtabell:– den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik,– den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument samt den 22 juli 2019 för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet,– den 21 juli 2021 för all annan utrustning
13.b Kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet Undantaget löper ut enligt följande tidtabell:– den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik,– den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument samt den 22 juli 2019 för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019– den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälsovård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument
13 b I Bly i jonfärgade optiska filterglastyper Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automaterUndantaget löper ut den 21 juli 2021
13 b II Kadmium i färgskiftande optiska filterglastyper, med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 39 i denna bilaga Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automaterUndantaget löper ut den 21 juli 2021
13 b III Kadmium och bly i glasyr som används för reflektansstandarder Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automaterUndantaget löper ut den 21 juli 2021
14 Bly i lödmetall med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor- stacken, med en blyhalt över 80 viktprocent, men under 85 viktprocent Undantaget löpte ut den 1 januari 2011 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2011
15 Bly i lödmetall för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar
16 Bly i rörlampor med silikatbelagda rör Undantaget löpte ut den 1 september 2013
17 Blyhalogenid som lysämne i högintensiva urladdningslampor (HID-lampor) för reprografi
18.a Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) som används i speciallampor som används för ljuskopiering, reprografi, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller lysämnen såsom SMS ((Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 :Pb) Undantaget löpte ut den 1 januari 2011
18.b Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller lysämnen såsom BSP (BaSi 2 O 5 :Pb)
19 Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudlegering och med PbSn-Hg som tillsatslegering i mycket kompakta energisparlampor (ESL) Undantaget löpte ut den 1 juni 2011
20 Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD) Undantaget löpte ut den 1 juni 2011
21 Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas och kalksodasilikatglas
23 Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm och mindre bendelning Användningen tillåts i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010
24 Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer
25 Blyoxid i SED-skärmar, särskilt i fritta i försegling (”seal frit” och ”frit ring”)
26 Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ”Blacklight blue” (BLB) Undantaget löpte ut den 1 juni 2011
27 Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre) Undantaget löpte ut den 24 september 2010
29 Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG(1)
30 Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 100 dB (A) eller mer
31 Bly i lödmetall i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används för bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning)
32 Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör
33 Bly i lödmetall för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 μm eller mindre i krafttransformatorer
34 Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar
36 Kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller högst 30 mg per skärm Undantaget löpte ut den 1 juli 2010
37 Bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas
38 Kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid
39 a Kadmiumselenid i nanokristallina kvantprickar av halvledarmaterial för transformering av displaybelysning (< 0,2 μg Cd per mm2 displayyta) Undantaget löper ut den 31 oktober 2019
40 Kadmium i fotoresistorer för analoga optokopplare i professionell audioutrustning Undantaget löpte ut den 31 december 2013
41 Bly i lödmetall och ytbeläggningar för elektriska och elektroniska komponenters anslutningar och ytbeläggningar för mönsterkort som används i tändningsmoduler och andra elektriska och elektroniska system för kontroll av förbränningsmotorer, vilka av tekniska skäl måste monteras direkt på eller i handhållna förbränningsmotorers vevhus eller cylinder (klasserna SH:1, SH:2 och SH:3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG(2)) Undantaget löper ut den 31 december 2018

( 1 ) EGT L 326, 29.12.1969, s. 36.

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EGT L 59, 27.2.1998, s. 1).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.