383/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 17 maj 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2018

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Utbildning vid universitetssjukhus

Den ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning som betalas till en samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus uppgår till 46 400 euro för en enhet beräknad enligt det sammanlagda medeltalet av antalet medicine licentiatexamina och odontologie licentiatexamina och antalet nya studerande.

Ersättningen för varje utexaminerad specialistläkare och specialisttandläkare uppgår till 46 400 euro.

Om ett universitetssjukhus ger utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialistläkarexamen inom idrottsmedicin, hälsovård, företagshälsovård och allmänmedicin eller utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialisttandläkarexamen inom hälsovård betalas till den samkommun som är huvudman för sjukhuset 850 euro i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt, för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen.

När ett universitet för specialiseringsutbildning för tandläkare anlitar ett universitetssjukhus för vilket en sådan samkommun är huvudman inom vars område det finns ett universitet vid vilket specialisttandläkarexamen enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (56/2015) inte har kunnat avläggas före den 1 januari 2013, ska, till den samkommun som är huvudman för det universitetssjukhus som ger utbildningen, för varje tandläkare som deltagit i utbildningen, betalas 850 euro i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt. En förutsättning är att utbildningen har inletts före den 1 januari 2013.

2 §
Grundutbildning vid någon annan enhet än ett universitetssjukhus

När grundutbildning för läkare eller tandläkare ges vid någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården än vid ett universitetssjukhus, betalar den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset ersättning för de kostnader som utbildningen orsakar enligt vad serviceproducenten, den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset och universitetet sinsemellan kommer överens om.

3 §
Specialiseringsutbildning vid någon annan enhet än ett universitetssjukhus

När ett universitet för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare i stället för ett universitetssjukhus anlitar någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en samkommun som huvudman, en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en kommun som huvudman, ett statligt sinnessjukhus eller en sådan verksamhetsenhet inom hälso och sjukvården som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1125/2013) är ersättningen för de kostnader som utbildningen medför för serviceproducenten, för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen, 850 euro per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

4 §
Annan utbildning som ersätts

Den ersättning som betalas till en kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral eller till hälso- och sjukvårdsmyndigheten i landskapet Åland för kostnader för särskild allmänläkarutbildning och för kostnader som orsakas av praktisk tjänstgöring för legitimerade tandläkare samt för kostnader för sådan utbildning eller tjänstgöring som kan jämställas med dessa och likaså för kostnader för tjänstgöring som avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) samt för fördjupad praktik i grundutbildningen för tandläkare är 850 euro per månad för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen eller fullgjort tjänstgöringen. För att ersättning ska betalas krävs minst en månads sammanhängande utbildning eller tjänstgöring för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen eller fullgjort tjänstgöringen.

5 §
Ersättning till universitet

Den ersättning som betalas till Helsingfors, Östra Finlands, Uleåborgs och Åbo universitet för kostnader som orsakas av specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning uppgår till 5 300 euro för en enhet beräknad enligt det sammanlagda medeltalet av antalet utexaminerade medicine licentiater och odontologie licentiater.

6 §
Antalet examina

Det sammanlagda antalet av examina och i 1 § 1 mom. avsedda examina och nya studerande samt i 5 § avsedda utexaminerade medicine licentiater och odontologie licentiater beräknas som medeltalet av de tre senaste kalenderåren för vilka uppgifter kan erhållas.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

Förordningen tillämpas på ersättningar som betalas för år 2018.

Helsingfors den 17 maj 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Eila Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.