381/2018

Helsingfors den 18 maj 2018

Lag om ändring av lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) 2 och 7–13 § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om de grunder som iakttas vid betalning av ersättning med statsmedel till aktörer som producerar skyddshemstjänster.

7 §
Skyddshemmets personal och utbildning av personalen

I ett skyddshem ska det finnas en ansvarig person och ett behövligt antal anställda för stödjande och vägledande uppgifter. Skyddshemmets personal ska ha utbildning, arbetserfarenhet och förtrogenhet med krisarbete inom våld i nära relationer.

Institutet för hälsa och välfärd ordnar utbildning för producenter av skyddshemstjänster i hela landet. Dessutom ska tjänsteproducenten ordna behövlig fortbildning för sin personal.

Närmare bestämmelser om behörighetskraven för skyddshemspersonal får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Val av och beslut om producent av skyddshemstjänster

Institutet för hälsa och välfärd väljer genom ett öppet ansökningsförfarande ett behövligt antal producenter av skyddshemstjänster så att det finns tillräckliga skyddshemstjänster att tillgå i olika delar av landet. En privat aktör som väljs till tjänsteproducent ska ha sådant tillstånd som avses i lagen om privat socialservice (922/2011). Vid valet av tjänsteproducenter ska Institutet för hälsa och välfärd särskilt beakta

1) vilken erfarenhet den som ansöker om att bli tjänsteproducent har av produktion av social- och hälsovårdstjänster dygnet runt samt av krisarbete och bekämpning av våld i nära relationer,

2) placeringen av lokalerna för verksamheten och deras ändamålsenlighet med tanke på produktion av skyddshemstjänster.

Av beslutet om val av tjänsteproducent ska följande framgå:

1) skyddshemmet och antalet familjeplatser på skyddshemmet samt skyddshemmets verksamhetsområde,

2) den ansvariga personen på skyddshemmet och skyddshemmets övriga personal,

3) registerföringen i anknytning till skyddshemstjänsterna och förvaringen av klientuppgifter.

9 §
Avslutande av produktion av skyddshemstjänster

En producent avskyddshemstjänster ska meddela om nedläggning av verksamheten skriftligt till Institutet för hälsa och välfärd senast sex månader före den planerade nedläggningen av verksamheten. Institutet för hälsa och välfärd fattar med anledning av meddelandet ett beslut om upphävande av tjänsteproducentens rättigheter och skyldigheter enligt denna lag samt om den ersättning som beviljats med stöd av 10 §.

Om det finns betydande brister eller försummelser i tjänsteproducentens verksamhet och producenten trots skriftliga anmärkningar från Institutet för hälsa och välfärd inte har korrigerat sin verksamhet inom rimlig tid, kan Institutet för hälsa och välfärd besluta om upphävande av tjänsteproducentens rättigheter och skyldigheter enligt denna lag samt om den ersättning som beviljats med stöd av 10 §. Det beslut som Institutet för hälsa och välfärd fattar träder i kraft tidigast två månader från att tjänsteproducenten fått del av beslutet.

10 §
Ersättning som beviljas producenter av skyddshemstjänster

För de kostnader som orsakas av produktionen av skyddshemstjänster beviljar Institutet för hälsa och välfärd ersättning av statens medel till tjänsteproducenter som valts i enlighet med 8 §. Ersättningen betalas i förskott inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten.

På ersättningen tillämpas utöver denna lag bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001). Producenten av skyddshemstjänster betraktas då som mottagare av statsunderstöd och Institutet för hälsa och välfärd som statsbidragsmyndighet.

Producenten av skyddshemstjänster ska ordna bokföringen så att det är möjligt att tillförlitligt kontrollera hur ersättningen används.

11 §
Redovisning av användningen av ersättning samt återbetalning och ny utdelning av ersättning

Varje producent av skyddshemstjänster ska årligen för det föregående finansåret ge Institutet för hälsa och välfärd en redovisning av produktionen av skyddshemstjänster och kostnaderna för denna samt om användningen av den ersättning som avses i 10 §. Till redovisningen ska fogas bokslut, verksamhetsberättelse eller berättelse om verksamheten samt revisionsberättelse. Redovisningen kan också innehålla en ansökan om komplettering av den ersättning som betalats i förskott.

Om en del av den ersättning som erhållits blivit oanvänd, ska tjänsteproducenten återbetala den överskjutande delen till Institutet för hälsa och välfärd senast i samband med den årliga redovisning som avses i 1 mom. Institutet för hälsa och välfärd kan dela ut återbetalade ersättningar till sådana tjänsteproducenter som har fått en för liten ersättning i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Närmare bestämmelser om redovisningens innehåll och tidpunkt samt om förutsättningarna för återbetalning och ny utdelning av ersättning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Myndigheter

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna ledningen och styrningen av skyddshemsverksamheten.

Institutet för hälsa och välfärd svarar för styrningen, utvärderingen, utvecklingen och den riksomfattande samordningen av skyddshemsverksamheten.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt regionförvaltningsverken övervakar skyddshemsverksamheten inom sitt verksamhetsområde. På tillsynen över skyddshems-verksamheten tillämpas i fråga om skyddshemsverksamhet som produceras av en offentlig tjänsteproducent 55 och 56 § i socialvårdslagen (710/1982) samt i fråga om privata producenter av socialtjänster lagen om privat socialservice.

13 §
Ändringssökande

Vid sökande av ändring i ett beslut som avses i 8–11 § tillämpas 34 och 35 § i statsunderstödslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 166/2017
ShUB 2/2018
RSv 6/2018

Helsingfors den 18 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.