375/2018

Helsingfors den 18 maj 2018

Lag om ändring av lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om plantmaterial (1205/1994) 6 § och

ändras 3 § 1 och 5 mom., 3 a § 2 mom., 5 § 2 mom., 5 a § 1 mom., 5 b § 2 mom., 5 c–5 e, 6 a–6 d, 7 b och 9 a §, 10 § 2 mom., 13 §, 14 § 2 mom. samt 15 § 2 mom.,

av dem 3 § 1 och 5 mom., 3 a § 2 mom., 5 § 2 mom., 9 a §, 14 § 2 mom. och 15 § 2 mom. sådana de lyder i lag 727/2000, 5 a § 1 mom., 5 b § 2 mom., 5 c–5 e och 6 a–6 d § sådana de lyder i lag 1073/2016 samt 7 b § sådan den lyder i lagarna 727/2000 och 691/2004, som följer:

3 §
Godkännande och registrering av leverantörer av plantmaterial

Plantmaterial får saluföras och för saluföring produceras, lagras och importeras enbart av sådana leverantörer av plantmaterial som har godkänts och upptagits i det register som för utövande av tillsyn förs av Livsmedelsverket. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare, enligt vad Europeiska unionens rättsakter om produktion och saluföring av plantmaterial förutsätter, om vilket slag av plantmaterial kravet på godkännande och registrering gäller.


Leverantören av plantmaterial ska skriftligen underrätta Livsmedelsverket om inledandet och avslutandet av verksamheten och om förändringar i denna.

3 a §
Registeruppgifter och behandlingen av dem

Uppgifterna avförs ur registret när tre år förflutit efter det att leverantören av plantmaterial meddelat Livsmedelsverket att verksamheten upphört.


5 §
Saluföring av plantmaterial

För säkerställande av plantmaterialets kvalitet och sundhet kan genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivas att importören på förhand ska underrätta tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör om de partier plantmaterial som avses bli importerade. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom utfärdas bestämmelser om införselorterna för plantmaterial.


5 a §
Växtsortlista

Livsmedelsverket ska föra en växtsortlista över sorter som utgör plantmaterial för trädgårdsväxter.


5 b §
Godkännande för intagning i växtsortlistan

Ansökan om att en sort ska tas in i växtsortlistan ska göras skriftligen hos Livsmedelsverket. Till ansökan ska fogas information om sorten och uppgift om att sorten uppfyller kraven. Sorter som enbart uppfyller de nationella kraven kan tas in i listan även utan ansökan, om Livsmedelsverket bedömer att sorten uppfyller de föreskrivna kraven.


5 c §
Odlingsförsök för utredande av överensstämmelse med kraven

Om det krävs odlingsförsök för att utreda om en sort enligt 5 b § överensstämmer med kraven, ordnar Livsmedelsverket på begäran av sökanden undersökningen av sorten med internationella metoder för att utreda om sorten är särskiljbar, enhetlig och stabil. Sökanden ska förse Livsmedelsverket, eller den av Livsmedelsverket anvisade aktör som utför odlingsförsöken, med behövligt material av sorten samt annan behövlig information. Sökanden svarar för kostnaderna för odlingsförsöken.

Om sökanden lägger fram en sortbeskrivning som fastställts av ett ansvarigt officiellt organ i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, och Livsmedelsverket bedömer att beskrivningen uppfyller förutsättningarna enligt 5 b § för godkännande för intagning i växtsortlistan, behöver odlingsförsök inte göras på nytt.

Närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda metoderna för undersökning av om en sort är särskiljbar, enhetlig och stabil utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter.

5 d §
Giltighetstiden för ett sortgodkännande samt strykande av en sort från listan

En sort kan godkännas av Livsmedelsverket för intagning i växtsortlistan för viss tid och tiden i fråga kan förlängas på ansökan. Livsmedelsverket kan även utan ansökan förlänga giltighetstiden för en sort, om detta främjar den genetiska mångfalden och en hållbar produktion eller annars är förenligt med allmänintresset.

Livsmedelsverket kan stryka en sort från listan, om de förutsättningar för godkännande som anges i Europeiska unionens rättsakter eller nationella bestämmelser inte längre är uppfyllda eller om det vid ansökan om godkännande eller under bedömningen har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter om de fakta som legat till grund för beslutet om godkännande för intagning i listan.

Närmare bestämmelser om giltighetstiden för i 1 mom. avsedda godkännanden av sorter för intagning i listan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter.

5 e §
Underrättelser till övriga medlemsstater och till kommissionen

Livsmedelsverket svarar för underrättelserna till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen i enlighet med Europeiska unionens rättsakter om plantmaterial för trädgårdsväxter.

6 a §
Undersökningslaboratorier

Sådan hantering och sådana undersökningar av myndighetsprover som krävs enligt denna lag ska utföras vid Livsmedelsverket eller vid ett laboratorium som har godkänts av Livsmedelsverket eller av en medlemsstat i Europeiska unionen.

Prover som hör till aktörens egenkontroll ska undersökas vid ett laboratorium som Livsmedelsverket godkänt för ändamålet eller vid ett laboratorium som har godkänts för undersökning av myndighetsprover.

Närmare bestämmelser om hanteringen av de prover som avses i 1 och 2 mom. och om undersökningsmetoderna får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter.

6 b §
Godkända laboratorier

Livsmedelsverket godkänner på ansökan ett laboratorium som ett laboratorium som undersöker myndighetsprover eller prover som tagits inom ramen för aktörens egenkontroll. Förutsättningarna för godkännandet är att laboratoriet har tillgång till tillräckligt med yrkeskunnig personal och att laboratoriet har den tekniska beredskap som behövs för verksamheten samt att laboratoriet iakttar god laboratoriesed.

Närmare bestämmelser om kompetenskraven för de godkända laboratoriernas personal och om de krav som ställs på laboratoriernas tekniska beredskap får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 c §
Godkända laboratoriers underrättelseskyldighet

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta den som beställer undersökningen och Livsmedelsverket om resultat som tyder på förekomst av sådana skadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Bestämmelser om andra skadegörare för vilka underrättelseskyldighet gäller får dessutom utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter krävs beträffande tillsynsmyndigheternas kännedom om sådana skadegörare.

Ett godkänt laboratorium ska på Livsmedelsverkets begäran lämna verket ett sammandrag av de i 6 a § 1 och 2 mom. avsedda undersökningar som laboratoriet utfört och om undersökningsresultaten. Sammandragen av de undersökningar som avses i 6 a § 2 mom. och resultaten av dem får inte innehålla personuppgifter eller identifieringsuppgifter om tillsynsobjekt.

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om det görs betydande ändringar i verksamheten, om verksamheten avbryts och om verksamheten upphör.

Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnandet av underrättelser och sammandrag får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 d §
Tillsyn över laboratorier

Livsmedelsverket övervakar att laboratorier som godkänts i enlighet med 6 b § följer denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den när de utför sina uppgifter enligt denna lag. Om ett laboratorium inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 6 b § eller om det annars förekommer allvarliga brister i laboratoriets verksamhet, ska Livsmedelsverket uppmana laboratoriet att avhjälpa bristerna inom utsatt tid. Livsmedelsverket ska återkalla godkännandet, om laboratoriet inte har avhjälpt bristerna inom den utsatta tiden.

Livsmedelsverket för med tanke på den tillsyn som avses i 1 mom. register över godkända laboratorier. I registret antecknas det godkända laboratoriets namn, kontaktuppgifter, kompetensområde, namnet på den person som ansvarar för undersökningarna, uppgifter om de tillsynsåtgärder som genomförts samt de uppgifter enligt 6 c § 3 mom. som gäller ändringar i verksamheten.

7 b §
Auktoriserade inspektörer

Utöver vad som föreskrivs i 7 a § kan vid tillsynen anlitas inspektörer som Livsmedelsverket skriftligen har auktoriserat för uppdraget och som verket själv övervakar. De auktoriserade inspektörerna handlar under tjänsteansvar.

9 a §
Offentliggörande av tillsynsresultat

Livsmedelsverket offentliggör tillsynsresultaten. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om offentliggörandet av resultaten.

10 §
Förbud

Livsmedelsverket kan förbjuda att en brukningsenhet eller byggnad eller annat utrymme används för odling, annan produktion eller lagring av plantmaterial, om brukningsenheten, byggnaden eller utrymmet inte motsvarar kraven enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.


13 §
Vite

Livsmedelsverket kan förena ett förbud enligt 10 §, skyldigheten att lämna uppgifter enligt 8 § 2 mom. samt bestämmelsen enligt 11 § med vite. Verket beslutar också om utdömandet av vitet.

I beslut om föreläggande av vite får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

14 §
Straffbestämmelse

På de myndigheters vägnar som nämns i 7 och 7 a § anmäler Livsmedelsverket förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver dock inte göras om förseelsen som helhet ska anses vara uppenbart ringa. I sådana fall kan Livsmedelsverket ge den leverantör av plantmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där leverantören uppmanas korrigera felen.

15 §
Avgifter, arvoden och ersättningar

Till de inspektörer som Livsmedelsverket har auktoriserat betalar verket arvoden och kostnadsersättningar för inspektioner och provtagningar enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 8/2018
KsUB 6/2018
RSv 30/2018

Helsingfors den 18 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.