373/2018

Helsingfors den 18 maj 2018

Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 7 och 7 a § samt 22 § 2 mom.,

av dem 7 a § och 22 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1691/2015, samt

ändras 6, 13, 15, 18 och 19 §, 22 § 1 mom., 24 § 3 mom., 34 § 2 mom., 37 §, 41 § 1 mom., 44 och 47 § samt 53 § 4 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 501/2014, 1358/2014 och 1691/2015, 24 § 3 mom. och 53 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1691/2015, 37 och 44 § sådana de lyder i lag 501/2014 samt 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 501/2014, som följer:

6 §
Livsmedelsverket

Livsmedelsverket svarar för planeringen, genomförandet, utvecklandet och uppföljningen av verkställigheten av stödsystemen och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt för en ändamålsenlig förvaltning av och tillsyn över användningen av medel. Livsmedelsverket styr och övervakar verkställigheten av stödsystemen samt styr och övervakar övriga myndigheter då dessa sköter uppdrag som med stöd av artikel 7 i den horisontella förordningen hör till det utbetalande organets ansvarsområde. Dessutom svarar Livsmedelsverket för kontroll och godkännande av utgifter som hänför sig till stödet, för utbetalningar och för andra administrativa uppgifter som hänför sig till stödsystemen.

Livsmedelsverket beslutar om det transportbidrag och det stöd för tjänster inom husdjursskötsel som avses i 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd samt om den miljöersättning som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare när ersättningen grundar sig på ett sådant avtal om upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter eller ett sådant avtal om bevarande av lantrasers genom som avses i 7 mom. i den paragrafen. På handläggningen av ärendet vid Livsmedelsverket tillämpas denna lag.

Livsmedelsverket är den förvaltnings- och kontrollmyndighet som avses i artikel 7.1 i den horisontella förordningen. Livsmedelsverket beslutar om behållande av belopp som avses i artikel 55 andra stycket och i artikel 100 i den horisontella förordningen.

13 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ska göras på en blankett som fastställts av Livsmedelsverket. Ansökan ska undertecknas. De utredningar som behövs för beviljande av stöd ska fogas till ansökan.

På en anmälan som gäller stöd tillämpas det som i denna lag föreskrivs om formen för stödansökan, behövliga utredningar och inlämnande av ansökan.

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för ansökan eller anmälan om stöd och bilagorna till dem, om andra utredningar som krävs av den som ansöker om eller får stöd samt om tidsfristen för ändring av de uppgifter som anges i ansökan.

15 §
Inlämnande och anhängiggörande av ansökan

En ansökan om stöd anses ha blivit anhängig när den har kommit in till den behöriga myndigheten. En ansökan om stöd, eller en annan handling som hänför sig till ansökan, som sänts per post adresserad till den behöriga myndigheten anses dock vara inlämnad i tid, om den är poststämplad senast den sista dagen av den utsatta tiden.

Livsmedelsverket meddelar närmare föreskrifter om tidsfrister för inlämnandet av stödansökan samt andra blanketter och utredningar.

18 §
Överföring av ansökan

En stödansökan kan helt eller delvis överföras på den nya innehavaren av en gårdsbruksenhet. För överföringen av ansökan kan det bestämmas en tidsfrist. Överföringen ska göras skriftligen på en blankett som Livsmedelsverket fastställt för ändamålet.

Närmare bestämmelser om förfarandet för överföring av en ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet. Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om blanketter och om på vilket sätt en utredning över en överföring av ansökan ska göras samt om tidsfristen.

19 §
Beslut om stöd

Stödbeslut som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till behandlingen av ärendet får undertecknas maskinellt.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de blanketter som ska användas för stödbeslut, om behandlingen av betalningsmaterialet, om betalningssätten och om registrering av betalningarna i ett datasystem.

22 §
Tillsyn på plats och utvidgad tillsyn

Livsmedelsverket väljer inom de olika stödsystemen ut ett sampel av sökande för att utföra tillsyn på plats hos dem. Livsmedelsverket väljer därtill ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn över tvärvillkoren.


24 §
Rätt till insyn

Livsmedelsverket har rätt att närvara vid inspektioner som gäller stödsökande eller stödtagare och som någon annan myndighet utför och att följa hur inspektionerna utförs.


34 §
Förfaranden vid återkrav

Livsmedelsverket svarar för verkställigheten av återkravsbeslut. Det belopp som ska återkrävas plus ränta kan tas ut genom att det dras av från ett annat stöd eller bidrag enligt denna lag som ska betalas till samma stödtagare.


37 §
Utbetalande organ

Livsmedelsverket är ett sådant utbetalande organ som avses i artikel 7 i den horisontella förordningen.

41 §
Stödrättighetsregister

Livsmedelsverket för ett stödrättighetsregister för förvaltningen av gårdsstödsrättigheter och tillsynen över stöden. Stödrättighetsregistret är ett sådant register som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008).


44 §
Systemet för jordbruksrådgivning

Rådgivningstjänster enligt artikel 15 i landsbygdsförordningen och artikel 12 i den horisontella förordningen ges av rådgivare som valts av Livsmedelsverket.

47 §
Återkallelse av godkännande

Livsmedelsverket kan återkalla godkännandet, om rådgivaren inte uppfyller förutsättningarna för godkännande eller av någon annan orsak inte kan anses vara lämplig för sin uppgift på grund av allvarliga eller upprepade fel eller försummelser i sitt förfarande. Innan ett godkännande återkallas ska Livsmedelsverket ge rådgivaren en skriftlig anmärkning samt höra honom eller henne.

Närmare bestämmelser om förfarandet för återkallelse av godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

53 §
Myndighetens rätt att få uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket får trots sekretessbestämmelserna till behöriga institutioner inom Europeiska unionen lämna ut sådana i övrigt sekretessbelagda uppgifter som erhållits vid verkställigheten av denna lag och som behövs för tillsynen över efterlevnaden av Europeiska unionens lagstiftning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

De tillsynsuppgifter som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag slutförs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 8/2018
KsUB 6/2018
RSv 30/2018

Helsingfors den 18 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.