306/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 4 maj 2018

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fordonslagen (1090/2002) 95 §, sådan den lyder i lag 176/2015,

ändras 3 § 6 och 30 punkten, 27 a § 1 mom. 7 punkten och 94 §,

sådana de lyder, 3 § 6 punkten i lag 226/2009, 3 § 30 punkten och 27 a § 1 mom. 7 punkten i lag 507/2017 och 94 § i lag 961/2013, samt

fogas till 27 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 507/2017, en ny 8 punkt som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) register det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017),


30) den som utför registreringar Trafiksäkerhetsverket och en i IV avd. 4 kap. i lagen om transportservice avsedd tjänsteleverantör som bistår i registreringsuppgifter,


27 a §
Föreskrifter om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Trafiksäkerhetsverket meddelar tekniska föreskrifter om


7) dimensioneringen av transportutrymmet och om de hjälpmedel som behövs för resandet och deras fastsättning när det gäller tillgängliga fordon och andra fordon i kategori M, dock inte ambulanser, om fordonen kan användas för transport av passagerare på bår eller personer med funktionsnedsättning,

8) taxametrar samt andra instrument och system som avses i 25 § 2 mom.


94 §
Anmälan av uppgifter till och anteckning av uppgifter i registret

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om hur uppgifter om körförbud, om besiktning, om godkännande som museifordon och återtagande av godkännandet samt om tekniska vägkontroller ska anmälas till och antecknas i registret, och om anteckning av dessa uppgifter i fordonets registreringsintyg. I fråga om uppgifter som ska införas i registret bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017
KoUB 3/2018
RSv 20/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.