295/2018

Helsingfors den 3 maj 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minimikrav på yrkeskompetens och kunskaper hos försäkringsdistributörer, personer som deltar i försäkringsdistribution och personer som ansvarar för försäkringsdistribution

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om försäkringsdistribution (234/2018):

1 §
Försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringar i olika skadeförsäkringsklasser

En försäkringsförmedlare som bedriver distribution av försäkringar i de skadeförsäkringsklasser som avses i 2–9 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008) ska visa att den uppfyller följande krav på yrkeskompetens:

1) krav på behövlig minimikunskap om försäkringar, såsom villkoren i de försäkringar som erbjuds och tilläggsrisker om sådana täcks av försäkringarna i fråga,

2) krav på behövlig minimikunskap som gäller lagstiftning om distribution av försäkringar, såsom konsumentskyddslagstiftning samt skattelagstiftning, sociallagstiftning och arbetslagstiftning,

3) krav på behövlig minimikunskap om skadereglering,

4) krav på behövlig minimikunskap om hantering av klagomål,

5) krav på behövlig minimikunskap om bedömning av kundens behov av försäkring,

6) krav på behövlig minimikunskap om försäkringsmarknaden,

7) krav på behövlig minimikunskap om affärsetiska normer,

8) krav på behövlig miniminivå vad gäller finansiell kompetens.

2 §
Försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringar i olika livförsäkringsklasser

En försäkringsförmedlare som bedriver distribution av försäkringar i de livförsäkringsklasser som avses i 13–20 § i lagen om försäkringsklasser ska visa att den uppfyller följande krav på yrkeskompetens:

1) krav på behövlig minimikunskap om försäkringar, såsom villkoren i de försäkringar som erbjuds, garanterade ersättningar och tilläggsrisker,

2) krav på kunskap om lagstiftning som gäller distribution av försäkringar, såsom försäkringsavtalslagstiftning, konsumentskyddslagstiftning, dataskyddslagstiftning, lagstiftning för förebyggande av penningtvätt samt skattelagstiftning, sociallagstiftning och arbetslagstiftning,

3) krav på behövlig minimikunskap om hur pensionssystemet i Finland är organiserat och vilka garanterade ersättningar det ger,

4) krav på behövlig minimikunskap om försäkringsmarknaden och andra relevanta marknader för finansiella tjänster,

5) krav på behövlig minimikunskap om hantering av klagomål,

6) krav på behövlig minimikunskap om bedömning av kundens behov av försäkring,

7) krav på hantering av intressekonflikter,

8) krav på behövlig minimikunskap om affärsetiska normer,

9) krav på behövlig miniminivå vad gäller finansiell kompetens.

3 §
Försäkringsförmedlare som distribuerar placeringsförsäkringar

En försäkringsförmedlare som bedriver distribution av placeringsförsäkringar ska visa att den uppfyller följande krav på yrkeskompetens:

1) krav på behövlig minimikunskap om placeringsförsäkringar, såsom villkoren i de placeringsförsäkringar som erbjuds och nettopremier samt garanterade och icke-garanterade ersättningar,

2) krav på behövlig minimikunskap om lagstiftning som gäller distribution av försäkringar, såsom konsumentskyddslagstiftning och skattelagstiftning,

3) krav på behövlig minimikunskap om fördelar och nackdelar med olika placeringsalternativ för försäkringstagarna,

4) krav på behövlig minimikunskap om finansiella risker som bärs av försäkringstagarna,

5) krav på behövlig minimikunskap om andra livförsäkringar än placeringsförsäkringar samt andra sparprodukter,

6) krav på behövlig minimikunskap om hur pensionssystemet är organiserat och vilka garanterade ersättningar det ger,

7) krav på behövlig minimikunskap om försäkringsmarknaden och marknaden för sparprodukter,

8) krav på behövlig minimikunskap om hantering av klagomål,

9) krav på behövlig minimikunskap om bedömning av kundens behov av försäkring,

10) krav på hantering av intressekonflikter,

11) krav på behövlig minimikunskap om affärsetiska normer,

12) krav på behövlig miniminivå vad gäller finansiell kompetens.

4 §
Tillämpning på andra personer som deltar i eller ansvarar för försäkringsdistribution

Vad som i denna förordning föreskrivs om försäkringsförmedlare tillämpas också på andra försäkringsdistributörer och på personer som deltar i försäkringsdistribution samt på personer som ansvarar för försäkringsdistribution.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

Helsingfors den 3 maj 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Juha Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.