294/2018

Helsingfors den 3 maj 2018

Statsrådets förordning om upprättande av ett faktablad för skadeförsäkringar, om uppgifterna i och utformningen av faktabladet samt om dess lämnande till kunden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 39 § 2 mom. i lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt 5 a § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994), av dem det sistnämnda momentet sådant det lyder i lag 238/2018:

1 §
Upprättaren av faktabladet

Den som producerar en skadeförsäkring som hör till en i bilaga I i Solvens II–direktivet avsedd skadeförsäkringsklass ska upprätta ett faktablad med uppgifter om skadeförsäkringen.

2 §
Uppgifterna i faktabladet

Faktabladet ska innehålla:

1) uppgift om typen av försäkring,

2) en sammanfattning av försäkringsskyddet, inbegripet de huvudsakliga risker som försäkras, försäkringsbeloppet och i tillämpliga fall, den geografiska täckningen, samt en sammanfattning av de risker som försäkringen inte täcker,

3) hur premier ska betalas och betalningsperioden,

4) de viktigaste begränsningarna av försäkringsskyddet,

5) skyldigheterna då avtalet börjar gälla,

6) skyldigheterna under avtalets löptid,

7) skyldigheterna i fall av ersättningsanspråk,

8) avtalets löptid, inklusive start- och slutdatum,

9) hur avtalet kan sägas upp.

I faktabladet ska det finnas ett omnämnande av att fullständig information om försäkringen före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument.

3 §
Faktabladets språk

Faktabladet ska vara avfattat på det eller de officiella språk som används där försäkringen distribueras. Vid distribution av försäkringar i landskapet Åland ska behövliga uppgifter lämnas åtminstone på svenska.

Faktabladet får vara avfattat på ett annat än i 1 mom. avsett officiellt språk, om försäkringssökanden och försäkringsdistributören kommer överens om det.

4 §
Utformningen av faktabladet och lämnande av faktablad till kunden

Titeln ”Produktfaktablad för försäkringsprodukten” ska återges överst på första sidan i faktabladet.

Faktabladet ska

1) vara ett kortfattat och separat dokument,

2) vara presenterad och utformad så att den är tydlig och lättläst, med tillräckligt stora tecken,

3) inte vara svårare att läsa i fall originalet är utformat i färg men utskrivet eller kopierat i svartvitt,

4) vara korrekt, och det ska inte vara vilseledande.

Faktabladet ska lämnas tillsammans med andra uppgifter som ska ges enligt lag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

Helsingfors den 3 maj 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Juha Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.