293/2018

Helsingfors den 3 maj 2018

Statsrådets förordning om hur information om försäkring ska lämnas

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution (234/2018) och 5 a § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994), av dem det sistnämnda momentet sådant det lyder i lag 238/2018:

1 §
Allmänna villkor för lämnande av information

Utöver det som föreskrivs om lämnande av information i lagen om försäkringsavtal (543/1994) och i lagen om försäkringsdistribution (234/2018) ska information enligt 5, 5 a och 5 c § i lagen om försäkringsavtal och 32, 33, 35–38, 50 och 57 § i lagen om försäkringsdistribution lämnas

1) på ett klart och exakt sätt i en form som är begriplig för försäkringstagaren eller kunden,

2) på ett språk som är officiellt språk i den medlemsstat där åtagandet görs eller i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den risk som försäkringen ska täcka är belägen eller på ett annat språk som parterna kommit överens om,

3) kostnadsfritt.

2 §
Lämnande av information i annan varaktig form än i pappersform

Information får lämnas i annan varaktig form än i pappersform

1) om försäkringstagaren eller kunden uttryckligen väljer detta medium, när denne erbjuds att välja mellan att få information på papper eller i annan varaktig form än i pappersform,

2) om lämnande av information i annan varaktig form än i pappersform är ändamålsenligt i enlighet med 4 §.

Också när information lämnas till försäkringstagaren eller kunden i annan varaktig form än i pappersform, ska ett pappersexemplar på begäran sändas till denne kostnadsfritt.

3 §
Lämnande av information på en webbplats

Information får lämnas på en webbplats om informationen riktas till försäkringstagaren eller kunden personligen. Dessutom får information lämnas på en webbplats om

1) försäkringstagaren eller kunden har samtyckt till att informationen lämnas på en webbplats,

2) försäkringstagaren eller kunden har på elektronisk väg underrättats om adressen till webbplatsen och den plats på webbplatsen där informationen finns tillgänglig,

3) informationen är tillgänglig på webbplatsen under en så lång period som försäkringstagaren eller kunden rimligen kan förväntas behöva den, och

4) användningen av webbplatsen är ändamålsenlig i enlighet med 4 §.

Också när information lämnas till försäkringstagaren eller kunden på en webbplats ska ett pappersexemplar på begäran sändas till denne kostnadsfritt.

4 §
Ändamålsenlighet av informationslämnande i annan varaktig form än i pappersform eller på en webbplats

Lämnande av information i annan varaktig form än i pappersform eller lämnande av information på en webbplats ska anses vara ändamålsenligt om det kan visas att försäkringstagaren eller kunden har regelbunden tillgång till internet. Om försäkringstagaren eller kunden ger försäkringsdistributören sin e-postadress för transaktionen i fråga, ska tillgången till internet betraktas som visad.

5 §
Lämnande av information i pappersform

Informationen ska lämnas i pappersform om inte något annat följer av 2–4 §.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

Helsingfors den 3 maj 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Juha Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.