290/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Lag om ändring av lagen om vattentjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vattentjänster (119/2001) 35 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 15 b § som följer:

15 b §
Anmälan om störningar i vattentjänster

Ett vattentjänstverk som levererar eller tar emot avloppsvatten till en volym om minst 5 000 kubikmeter vatten per dygn ska utan dröjsmål anmäla betydande störningar i vattentjänsterna till närings-, trafik- och miljöcentralen. Om det ligger i allmänt intresse att en störning anmäls kan närings-, trafik- och miljöcentralen ålägga vattentjänstverket att informera om saken eller, efter att ha hört vattentjänstverket, själv informera om saken.

Bestämmelserna om vattentjänstverk i 1 mom. gäller också anläggningar som levererar vatten till ett vattentjänstverk eller som tar emot avloppsvatten från ett vattentjänstverk.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska vidarebefordra den anmälan som avses i 1 mom. för kännedom till jord- och skogsbruksministeriet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom bedöma om en sådan störning som avses i 1 mom. berör de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

Närmare bestämmelser om när en sådan störning som avses i 1 mom. är betydande samt om innehållet i och utformningen av anmälan enligt det momentet och hur den ska lämnas in får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

35 §
Tystnadsplikt

Trots tystnadsplikten enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter om enskildas eller sammanslutningars ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter eller enskildas personliga förhållanden, som erhållits vid utförande av åligganden enligt denna lag, lämnas ut till

1) tillsynsmyndigheten för utförande av uppgifter som avses i denna lag,

2) åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott,

3) Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för skötseln av informationssäkerhetsrelaterade uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 9 maj 2018.

RP 192/2017
KoUB 6/2018
RSv 25/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 (32016L1148); EUT L 194/1, 19.7.2016 s. 1

Helsingfors den 4 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.