278/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 26 april 2018

Statsrådets förordning om Patanajärvenkangas naturskyddsområde

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 1 mom. och 17 a § 5 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdets syfte

För bevarande av gammal naturskog med därtill hörande ekologiska helheter och växter och djur som en del av skyddet av naturens mångfald samt för natur- och miljöforskning och undervisning inrättas Patanajärvenkangas naturskyddsområde enligt 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Patanajärvenkangas naturskyddsområde omfattar ca 302 hektar statsägda områden i Perho kommun. Gränserna för området har märkts ut med en röd linje på den karta som utgör bilaga till denna förordning.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om de fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på Patanajärvenkangas naturskyddsområde finns i 17 a § i naturvårdslagen.

På Patanajärvenkangas naturskyddsområde får det byggas en 400 kV kraftledning i omedelbar anslutning till de nuvarande två 400 kV kraftledningarna. Kraftledningen ska byggas och underhållas på så sätt att åtgärderna inte äventyrar naturskyddsområdets syfte.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2018.

Genom denna förordning upphävs 2 § 1 mom. 78 punkten i förordningen om skydd av gamla skogar (1115/1993).

Helsingfors den 26 april 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Johanna Korpi

Bilaga: SRf om Patanajärvenkangas naturskyddsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.