271/2018

Helsingfors den 26 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 kap. i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information (122/2014) 3 kap. 1, 3–7, 13, 14 och 18–21 §, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 834/2016, som följer:

3 kap.

Hemliga tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

1 §
Registrering av hemliga tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

Den som gjort en framställning eller beslutat om användning av i 10 kap. 1 § i tvångsmedelslagen avsedda hemliga tvångsmedel eller i 5 kap. 1 § i polislagen (872/2011) eller 13 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) avsett hemligt inhämtande av information, eller en förundersökningstjänsteman som han eller hon förordnat, ska efter avslutad användning av hemliga tvångsmedel eller hemligt inhämtande av information utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll, dock senast inom 90 dagar.

Den tekniska observation som avses i 5 kap. 17 § 5 mom., 19 § 5 mom. och 21 § 4 mom. i polislagen samt i 25 § 5 mom., 27 § 5 mom. och 29 § 4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska protokollföras.

3 §
Protokoll över teleövervakning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 10 kap. 9 § 4 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 10 § 6 mom. i polislagen eller 18 § 4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över teleövervakning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleövervakning eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt med angivande av klockslag då teleövervakningen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman, expert eller annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

4 §
Protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 10 kap. 11 § 2 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 12 § 3 mom. i polislagen eller 20 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till åtgärden eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då åtgärden inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet.

5 §
Protokoll över systematisk observation

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 13 § 3 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 14 § 3 mom. i polislagen eller 22 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över systematisk observation antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då den systematiska observationen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

6 §
Protokoll över förtäckt inhämtande av information

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 15 § 2 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 16 § 2 mom. i polislagen eller 24 § 2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över förtäckt inhämtande av information antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då det förtäckta inhämtandet av information inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet,

5) operationens viktigaste skeden,

6) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts, samt

7) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

7 §
Protokoll över teknisk observation

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 10 kap.18 § 4 mom., 20 § 4 mom., 22 § 4 mom. och 24 § 3 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 18 § 4 mom., 20 § 4 mom., 22 § 4 mom. och 24 § 3 mom. i polislagen eller 26 § 4 mom., 28 § 4 mom., 30 § 4 mom. och 32 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över teknisk observation antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till åtgärden eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska observationen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

13 §
Ordnande av polisens och Gränsbevakningsväsendets användning av informationskällor

Den polisman eller gränsbevakningsman som svarar för användningen av informationskällor beslutar om godkännande av en informationskälla.

Den som har godkänts som polisens informationskälla ska registreras i polisens personregister och den som har godkänts som Gränsbevakningsväsendets informationskälla ska registreras i Gränsbevakningsväsendets personregister. Registreringen ska göras på ett sådant sätt att den inte äventyrar hemlighållandet av informationskällans identitet. Den polisman eller gränsbevakningsman som avses i 1 mom. beslutar om registreringen av en informationskälla.

14 §
Registrering av användning av informationskällor

I fråga om sådan användning av informationskällor som avses i 10 kap. 39 § 1 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 40 § 1 mom. i polislagen och 36 § 1 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska registreras

1) parternas identifieringsuppgifter,

2) berättelsens huvudsakliga innehåll,

3) tidpunkt för kontakten,

4) kontaktsätt,

5) betalning av arvode till informationskällan, utom när det är fråga om Gränsbevakningsväsendets användning av informationskällor.

18 §
Protokoll över kontrollerade leveranser

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 42 § 3 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 44 § 3 mom. i polislagen eller 38 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över kontrollerade leveranser antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då de kontrollerade leveranserna inleddes och avslutades,

3) verksamhetens viktigaste skeden,

4) andra myndigheter som deltagit i de kontrollerade leveranserna,

5) underrättelse av beslutet till en PTG-kriminalunderrättelseenhet,

6) en bedömning av verksamhetens betydelse enligt den tjänsteman som svarar för de kontrollerade leveranserna,

7) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

19 §
Anhållningsberättigad polisman och gränsbevakningsman som svarar för skyddande av inhämtande av information

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för polisinrättningen förordnar vid sina respektive enheter en anhållningsberättigad polisman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att svara för användningen av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar.

Chefen för en förvaltningsenhet vid Gränsbevakningsväsendets förordnar en anhållningsberättigad gränsbevakningsman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att svara för användningen av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar.

20 §
Överenskommelse om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och Gränsbevakningsväsendet kommer överens med dem som svarar för de register som avses i 10 kap. 47 § 2 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 46 § 2 mom. i polislagen och 40 § 2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar.

Polisinrättningen lägger för centralkriminalpolisen fram ett förslag om att införa en i 1 mom. avsedd registeranteckning och framställa en falsk handling.

21 §
Övervakning av hemligt inhämtande av information

Polisstyrelsen ska tillsätta en grupp för övervakning av användningen av hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information. Till medlemmar i gruppen kan förordnas företrädare för Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen och polisinrättningen. Till medlemmar i gruppen kallas en representant för inrikesministeriet, en representant för skyddspolisen, en av staben för Gränsbevakningsväsendet utsedd representant för Gränsbevakningsväsendet, en av huvudstaben utsedd representant för försvarsmakten och en representant för Tullen.

Gruppen har till uppgift att

1) övervaka verksamhet, samarbete och utbildning,

2) behandla omständigheter som framkommit i verksamheten och samarbetet eller som är viktiga för laglighetsövervakningen samt att rapportera dessa omständigheter till Polisstyrelsen,

3) lägga fram förslag om hur verksamheten ska utvecklas,

4) samordna beredningen av de berättelser som ska avges till riksdagens justitieombudsman.


Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2018.

Helsingfors den 26 april 2018

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Regeringsråd
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.