270/2018

Helsingfors den 24 april 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhandsanmälan vid laxfiske

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 a § 2 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), sådant det lyder i lag 208/2018:

1 §

Den förhandsanmälan som avses i 20 a § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) lämnas med en elektronisk förhandsanmälningstillämpning eller per telefon. Förhandsanmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) fiskefartygets registerbeteckning och namn,

2) fiskefartygets befälhavares namn,

3) anlöpningsplatsens koordinater eller adress eller hamnens namn med en sådan noggrannhet att tillsynsmyndigheten utan svårighet kan hitta till platsen,

4) den tidigaste anlöpningstidpunkten med en minuts noggrannhet.

Fiskefartygets befälhavare får återta förhandsanmälan endast av en grundad anledning som lett till att fiskeresan ställts in.

2 §

Centrumet för fiskerikontroll ger ett referensnummer över mottagen förhandsanmälan till den som gjort anmälan. Referensnumret innehåller fiskefartygets registerbeteckning, anlöpningsdatum och ett nummer som identifierar förhandsanmälan.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 24 april 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.