268/2018

Helsingfors den 25 april 2018

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om skatteuppbörd (1363/2016) 2 § 1 och 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 §,

av dem 6 § sådan den lyder i förordning 703/2017, som följer:

2 §
Fastställande av uppbördsraterna för nedsatt skatt

När skatt som tas ut i två rater har nedsatts genom beslut av Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden eller den myndighet hos vilken ändring söks, ska nedsättningen av skattebeloppet i första hand beaktas i den andra raten.

Vid annan ändring av den verkställda beskattningen än ändring enligt lagen om beskattningsförfarande ska nedsättningen av skattebeloppet dock beaktas i bägge rater, om beslutet om nedsättning har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten.


3 §
Förfallodagar för vissa skatter och betalningar

Förfallodagarna för fastighetsskatt bestäms särskilt genom förordning av finansministeriet årligen.

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt ska betalas senast den tredje dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts. Den första raten av andra skattskyldiga än samfunds och samfällda förmåners kvarskatt ska betalas senast den första dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts och den andra raten senast den första dagen i den fjärde månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.


5 §
Förfallodag för skatt som ändrats

Skatten ska betalas senast fem veckor från det att skatten påfördes. Förfallodagen för den ändrade skatten får dock vara tidigast en månad från förfallodagen för den sista raten av den skattskyldiges kvarskatt för skatteåret.


6 §
Utbetalning av skatteåterbäring

Skatteåterbäringar till samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och till samfällda förmåner som avses i 5 § i den lagen betalas den femte dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Skatteåterbäringar till andra skattskyldiga än samfund eller samfällda förmåner betalas den tredje dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges be-skattning har slutförts.

Skatteåterbäringen anses vara betald den dag då den har debiterats Skatteförvaltningens konto.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Förordningens 3 § 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2018. Vid beskattningen för skatteåret 2017 eller tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Förordningens 5 § 2 mom. tillämpas från och med den 1 november 2018. På skatt som före den 1 november 2018 påförts på det sätt som avses i 5 § 1 mom. tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Förordningens 6 § 1 och 3 mom. tillämpas första gången på återbäring till samfund och samfällda förmåner som betalas den 1 augusti 2018 eller därefter. På återbäringar som betalas före det tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Förordningens 6 § 2 och 3 mom. tillämpas första gången vid beskattning för 2018 av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner. Vid beskattningen för skatteåret 2017 eller tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 25 april 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Specialsakkunniga
Pertti Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.