263/2018

Helsingfors den 19 april 2018

Statsrådets förordning om Meteorologiska institutet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. i lagen om Meteorologiska institutet (212/2018):

1 §
Personal

Vid Meteorologiska institutet finns utöver generaldirektören direktörer och forskningsprofessorer samt annan personal.

2 §
Ställföreträdare för generaldirektören

Kommunikationsministeriet utser en ställföreträdare för generaldirektören.

3 §
Beviljande av tjänstledighet

Kommunikationsministeriet beviljar tjänstledighet för generaldirektören. Tjänstledighet som varar längre än två år och som inte grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av statsrådet.

Generaldirektören beviljar tjänstledighet för direktörer, forskningsprofessorer och annan personal, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

4 §
Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkor för de tjänstemän som lyder direkt under generaldirektören och hör till ämbetsverkets ledning är högre högskoleexamen samt i praktiken visad ledarförmåga, förmåga att bedriva utvecklingsarbete och god förtrogenhet med de uppgifter som ingår i den verksamhet de leder. Examenskrav för de tjänstemän vars huvudsakliga uppgift är att leda forskning är dock doktorsexamen.

Av en forskningsprofessor krävs doktorsexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtjänstfull verksamhet inom forsknings- och utvecklingsuppgifter på området i fråga.

En generaldirektör, en annan direktör eller en forskningsprofessor som avlagt doktorsexamen har titeln professor. En tjänsteman som är direkt underställd generaldirektören och leder förvaltningsverksamheten har titeln förvaltningsdirektör.

5 §
Delegationen och dess uppgifter

Kommunikationsministeriet kan vid behov tillsätta en delegation för Meteorologiska institutet.

Delegationen består av generaldirektören samt högst tolv andra medlemmar, av vilka en ska vara en person som Meteorologiska institutets personal utsett inom sig. Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationen ska

1) stödja utvecklandet av kvaliteten på institutets forsknings- och utvecklingsverksamhet,

2) stödja den strategiska planeringen, samt

3) främja samarbetet mellan institutet och dess intressentgrupper.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 19 april 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Specialsakkunnig
Tommi Nieppola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.