235/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) 31 kap. 1 och 3 §, av dem 31 kap. 1 § sådan den lyder i lag 565/2008,

ändras 6 kap. 5 § 1 mom., 26 kap. 1 § 1 mom. 13 punkten och mellanrubriken före 31 kap. 1 §, av dem 26 kap. 1 § 1 mom. 13 punkten sådan den lyder i lag 303/2015, samt

fogas till 1 kap. en ny 11 b §, till 3 kap. 2 § ett nytt 3 mom., till 25 kap. en ny 28 § samt till 26 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 303/2015, en ny 14 punkt som följer:

1 kap.

De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen

Definitioner
11 b §
Vissa definitioner som hänför sig till försäkringsmatematik och finansiering

I denna lag avses med

1) medel för riskreducering och riskreduceringstekniker varje teknik som gör det möjligt för försäkringsföretag att överföra vissa eller samtliga risker som de är exponerade för till någon annan part,

2) diversifieringseffekter reducering av riskexponeringen för försäkringsföretag och försäkringsgrupper till följd av att de diversifierar sin verksamhet, eftersom ett negativt resultat i fråga om en risk kan kompenseras av ett gynnsammare resultat när det gäller en annan risk, om dessa risker inte är fullständigt korrelerade,

3) prognostiserad sannolikhetsfördelning en matematisk funktion som anger ett värde för sannolikheten av att en omfattande uppsättning av sinsemellan ömsesidigt uteslutande kommande händelser kommer att förverkligas,

4) riskmått en matematisk funktion som tilldelar ett penningbelopp till en given prognostiserad sannolikhetsfördelning och som ökar monotont med risknivån för den exponering som ligger till grund för sannolikhetsfördelningen,

5) externt ratinginstitut ett kreditvärderingsinstitut som är registrerat eller certifierat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut, eller en centralbank som utfärdar kreditbetyg som inte omfattas av den förordningen,

6) reglerad marknad

a) när det gäller en marknad som finns i en medlemsstat, ett handelsförfarande enligt 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012), eller

b) när det gäller en marknad som finns i tredjeland en finansiell marknad som är godkänd av försäkringsföretagets hemstat och uppfyller krav som är jämförbara med kraven i lagen om handel med finansiella instrument och där de finansiella instrument som är föremål för handel är av en kvalitet som är jämförbar med kvaliteten hos de instrument som omsätts på den reglerade marknaden, eller de reglerade marknaderna, i hemstaten.

3 kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

2 §
Anmälan om filialetablering

Med den nationella garantifonden som nämns i 2 mom. 5 punkten avses ett organ enligt artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet.

6 kap.

Försäkringsbolagets ledning, företagsstyrningssystem och placering av tillgångar

5 §
Bestämmelser som ska tillämpas på verkställande direktören och dennes ställföreträdare

På verkställande direktören tillämpas vad som föreskrivs om styrelseledamöter i 4 § 1, 3 och 4 mom. samt i 6 kap. 2 § 2 mom. och 4 § i aktiebolagslagen.


25 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar

28 §
Granskning av funktioner eller uppgifter som lagts ut på entreprenad

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att inspektera ett företag som sköter funktioner eller uppgifter på entreprenad finns i 24 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen.

Om ett försäkringsbolag har lagt ut en funktion eller en uppgift på entreprenad till ett företag i en annan EES-stat, kan Finansinspektionen själv eller genom en representant inspektera den verksamhet som lagts ut till företaget vid driftstället. Innan inspektionen inleds ska Finansinspektionen informera tillsynsmyndigheten i den EES-staten om inspektionen. Finansinspektionen kan också be tillsynsmyndigheten i EES-staten i fråga att för Finansinspektionens räkning granska den funktion eller uppgift som lagts ut på entreprenad.

26 kap.

Grupptillsyn och beräkning av solvensen på gruppnivå

1 §
Definitioner

I detta kapitel avses med


13) Europeiska försäkringstillsynsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG,

14) transaktion inom gruppen en transaktion där försäkringsföretag direkt eller indirekt förlitar sig på andra företag inom samma grupp, eller på en fysisk person eller juridisk person som har i 1 kap. 10 § avsedda betydande bindningar till ett företag inom denna grupp, för att fullgöra ett åtagande, oavsett om det baserar sig på avtal eller inte och oavsett om fullgörandet av åtagande innebär en betalning eller inte.


31 kap.

Övriga bestämmelser om försäkringsbolags verksamhet

Försäkringsbolag som representanterDenna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

Bestämmelserna i denna lag om upphävande av 31 kap. 1 och 3 § samt om ändring av mellanrubriken före 31 kap. 1 § tillämpas från och med den 1 oktober 2018.

RP 172/2017
EkUB 2/2018
RSv 22/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

Helsingfors den 20 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.