233/2018

Helsingfors den 20 april 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2018 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017):

1 §
Prissättningen av fisketillstånd

Följande avgifter tas per fiskedygn ut för fisketillstånd som hör till Finlands fisketillståndskvot och som avses i 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41 och 42/2017, nedan avtalet):

1) Tillstånd för fiske från båt, tillståndets pris i euro

Period Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski och Enare älv
10.6.–16.6. 60 60 60 60
17.6.–23.6. 60 60 60 60
24.6.–30.6. 80 80 80 80
1.7.–7.7. 80 80 80 80
8.7.–14.7. 80 80 80 80
15.7.–21.7. 60 60 60 60
22.7.–28.7. 60 60 60 60
29.7.–4.8. 60 60 60 60
5.8.–10.8. 60 60 60 60

2) Tillstånd för fiske från strand, tillståndets pris i euro

Period Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski huvudfåran Enare älv
10.6.–16.6. 50 50 50 50 25
17.6.–23.6. 50 50 50 50 25
24.6.–30.6. 50 50 50 50 25
1.7.–7.7. 50 50 50 50 25
8.7.–14.7. 50 50 50 50 25
15.7.–21.7. 50 50 50 50 25
22.7.–28.7. 50 50 50 50 25
29.7.–4.8. 50 50 50 50 25
5.8.–10.8. 50 50 50 50 25

Med avvikelse från 1 mom. tas av en person som är under 18 år ut en avgift på 40 euro för tillstånd för fiske från båt och 25 euro för tillstånd för fiske från strand.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. ska i enlighet med det protokoll (FördrS 25/2018) som satts i kraft genom statsrådets förordning (201/2018) under fiskesäsongen 2018 tre procent av tillstånden för fiske från strand och från båt avsättas för fisketillstånd som ger rätt att utöver det egna tillståndet lösa in ett barntillstånd. Barntillståndet ger ett barn under 16 år rätt att fiska tillsammans med innehavaren av ett fisketillstånd om detta tillstånd är förenat med ett barntillstånd. Antalet barn som fiskar med ett barntillstånd är inte begränsat, men bara ett barn får fiska åt gången med ett spö eller en handlina. Barntillstånd räknas inte med i avtalets fiskestadgas tillståndskvoter enligt 5 § 1 och 2 mom.

2 §
Särskild fisketillståndskvot

Omfattningen av den särskilda fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan i avtalet och i 12 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) är 1 660 fiskedygn för tillstånd för fiske från båt och 1 660 fiskedygn för tillstånd för fiske från strand.

De tillstånd för fiske från strand eller från båt som hör till den särskilda fisketillståndskvoten fördelas mellan olika fiskezoner och under fiskesäsongen i samma förhållande som de övriga tillstånden för fiske från strand eller båt. Den särskilda tillståndskvoten gäller hela gränsälvsområdet.

Ett tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten ska reserveras senast fredag kl. 15 den vecka som föregår fisket. Därefter frigörs icke-reserverade tillstånd reserverade för den särskilda fisketillståndskvoten att reserveras i turismfisketillståndskvoten.

För beviljande av tillstånd från den särskilda fisketillståndskvoten kan den som svarar för tillståndsförsäljningen använda registerdata om ägandet av fastigheter i Tana älvs avrinningsområde för kontroll av fiskerätt som berättigar till tillstånd. Om fastighetsägarens uppgifter inte finns i de registerdata som tillståndsförsäljningen använder eller om det finns oklarheter i uppgifterna, är köparen av tillståndet skyldig att visa omfattningen av sin ägarandel eller av sitt ägande av vattenområdet.

3 §
Redovisning av fisketillståndsintäkter för staten

Den som svarar för tillståndsförsäljningen ska i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar månatligen redovisa för ministeriet de medel som flyter in från de fisketillstånd som den sålt och som sålts för dennes räkning samt räntan på dessa.

4 §
Grunder för användningen av fisketillståndsintäkter

Medel som flyter in från fisketillstånd för fiskesäsongen 2018 delas ut till ägarna av fiskerätt med iakttagande av den praxis och de utdelningsprinciper som tillämpats vid utdelning av medel som flutit in med stöd av det upphävda avtalet om fisket i Tana älv (FördrS 94/1989). Utdelningsprinciperna bestäms dock så att fördelningen av tillståndsintäkterna mellan staten och de privata vattenområdsägarna sker per fiskezon med stöd av strandkilometrar och laxfångst, och efter detta fördelas de tillståndsintäkter som återbärs till de privata vattenområdesägarna, varvid de intäkter som flutit in med stöd av de tillstånd för fiske från båt och från strand som sålts för varje fiskezon används.

Den del av fisketillståndsintäkterna för 2018 som tillhör staten används för att täcka statens fiskeövervakningsutgifter samt forsknings- och uppföljningsutgifter.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2018 och gäller till och med den 31 december 2018.

Helsingfors den 20 april 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.