226/2018

Helsingfors den 12 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet (162/2016) 4 § som följer:

4 §
Rådets verksamhet

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, viceordföranden godkänner föredragningslistan för ett möte. Rådet är beslutfört när minst fyra ledamöter utöver ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

De ärenden som rådet behandlar ska beredas vid statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi och Innovationsfinansieringsverket Business Finland. För samordningen av arbetet finns det en beredningsgrupp som består av företrädare för statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi och Innovationsfinansieringsverket Business Finland under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Beredningsgruppen svarar för utarbetandet av möteshandlingar och övrigt material.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 12 april 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.