220/2018

Helsingfors den 5 april 2018

Statsrådets förordning om användning och besiktning av linbaneanläggningar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller säker användning och besiktning av sådana linbaneanläggningar för persontransport som hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG, nedan förordningen om linbaneanläggningar.

I fråga om den allmänna personsäkerheten gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt.

2 §
Person som ansvarar för en linbaneanläggning

En fysisk eller juridisk person för vars räkning en linbaneanläggning ska uppföras (byggherre) ska utse en person som ansvarar för linbaneanläggningen.

Den person som ansvarar för linbaneanläggningen ska göra eller låta göra en säkerhetsanalys av och en säkerhetsrapport om den planerade linbaneanläggningen enligt artikel 8 i förordningen om linbaneanläggningar. Den person som ansvarar för linbaneanläggningen ska dessutom lämna in de handlingar som avses i artikel 9.2 i förordningen om linbaneanläggningar till det i 5 § avsedda sakkunnigorgan som ansvarar för idrifttagningsbesiktningen av linbaneanläggningen.

3 §
Idrifttagningsbesiktning och återkommande besiktning

Arbetsgivaren ska se till att det utförs en idrifttagningsbesiktning och återkommande besiktningar av linbaneanläggningen för att säkerställa att anläggningen är korrekt installerad och i säkert funktionsdugligt skick.

Idrifttagningsbesiktning ska utföras innan en linbaneanläggning tas i bruk första gången eller efter väsentliga ändringsarbeten. Med väsentliga ändringsarbeten avses flyttning av en fast anläggning, väsentlig ändring av transportsträckan eller kapaciteten, ändring av drift- och styrsystemen samt ändring av draganordningarna och de transporterande anordningarna eller andra motsvarande ändringar.

Anläggningar som är i drift ska besiktas regelbundet under driftsäsongen vid årligen återkommande besiktningar. Var fjärde årliga besiktning ska dock oberoende av driftsäsongen göras under den tid då marken är bar.

4 §
Grundlig återkommande besiktning

Utöver den återkommande besiktning som avses i 3 § ska en linbaneanläggning genomgå en grundlig återkommande besiktning när anläggningen närmar sig de gränser som tillverkaren har angett för anläggningen eller, om dessa gränser inte är kända, senast inom 15 år räknat från det att linbaneanläggningen tagits i bruk första gången.

Vid en grundlig återkommande besiktning ska metoder för oförstörande provning tillämpas och sådana beståndsdelar monteras ned som är viktiga för säkerheten och vilkas funktionsduglighet inte annars kan besiktas på ett tillförlitligt sätt.

5 §
Besiktare som utför idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar

Idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar av linbaneanläggningar utförs av ett sakkunnigorgan med visad behörighet för uppgiften.

I fråga om visande av sakkunnigorganets behörighet gäller 37 § 1 mom. i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008).

6 §
Besiktningarnas konsekvenser för användningen

En linbaneanläggning får inte användas, om inte en idrifttagningsbesiktning eller återkommande besiktning enligt denna förordning utförts på behörigt sätt.

7 §
Säkerställande av funktionsduglighet

Arbetsgivaren ska se till att linbaneanläggningens skick övervakas genom underhållskontroller som genomförs minst en gång i månaden och genom driftskontroller som genomförs dagligen.

8 §
Ansvarig föreståndare för en linbaneanläggning

Arbetsgivaren ska utse en ansvarig föreståndare för en linbaneanläggning. Endast en myndig sakkunnig med visad behörighet för uppgiften kan vara ansvarig föreståndare.

I fråga om visad behörighet hos sakkunniga gäller 37 § 1 mom. i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning.

9 §
Handlingar som ska förvaras

Kopior av de handlingar som avses i artikel 9.2 i förordningen om linbaneanläggningar, besiktningsprotokoll och eventuella andra uppgifter om driftsinskränkningar, underhåll, reparationer, justeringar och översyn ska förvaras i anslutning till linbaneanläggningen.

10 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om linbaneanläggningar för persontransporter (253/2002).

De linbaneanläggningar som installerats före ikraftträdandet av denna förordning och som överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får tas i bruk efter det att förordningen trätt i kraft.

Den som enligt gällande 16 § 3 mom. vid ikraftträdandet av denna förordning har varit behörig som ansvarig föreståndare för en släplift är behörig att vara ansvarig föreståndare för en släplift i fem år efter förordningens ikraftträdande.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 424/2016 (32016R0424); EUT L 81, 31.3.2016, s. 1

Helsingfors den 5 april 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringsråd
Hanna-Mari Pekuri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.