210/2018

Åbo den 9 november 2017

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan (416/2014) 3, 8, 11, 24, 27 och 31 §, 33 § 3 mom. och 42 §, samt

fogas till 22 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 kap.

Församlingsvalet

3 §
Tidpunkten för församlingsval

Församlingsval inleds under valåret den tredje söndagen i november, efter gudstjänsten, dock senast klockan 11 och avslutas samma dag klockan 20. Vid församlingsval kan förhandsröstning ske så som bestäms nedan.

Om en ändring av församlingsindelningen från ingången av det år som följer efter valåret är anhängig vid utgången av augusti månad under valåret, kan domkapitlet bestämma att val ska förrättas först efter det att beslut har fattats om församlingsindelningen.

Domkapitlet beslutar om tidpunkten för undantagsval i församlingen.

8 §
Framläggande av förteckning över röstberättigade

Förteckningen över röstberättigade ska hållas framlagd för granskning under tillsyn i minst fyra timmar under två på varandra följande vardagar som följer på justeringen av förteckningen, dock inte på en lördag. Under den ena dagen ska förteckningen hållas framlagd klockan 15–19.

I kungörelsen om framläggande ska nämnas

1) när och var förteckningen finns framlagd,

2) hur yrkande på rättelse av förteckningen görs, och

3) när valnämnden sammanträder för att behandla rättelseyrkanden.

Kungörelsen ska anslås på församlingens anslagstavla senast tio dagar innan röstlängden läggs fram och finnas anslagen tills tiden för påseende utgått. Dessutom ska kungörelsen publiceras i en tidning senast fem dagar innan tiden för påseende börjar.

11 §
Meddelandekort

När en församling är indelad i röstningsområden ska församlingen för var och en som antecknats i röstlängden göra upp ett meddelandekort som innehåller

1) den röstberättigades namn och uppgifter om röstningsområdet samt röstningsstället på valdagen och adressen till det,

2) den röstberättigades stadigvarande adress enligt medlemsdatasystemet på den dag som anges i 6 §,

3) uppgift om vid vilka val mottagaren av meddelandekortet har rösträtt,

4) uppgift om valdagen och tidpunkten för förhandsröstningen,

5) kontaktinformation för den valnämnd som antecknats som kortets avsändare,

6) uppgifter om medlemsdatasystemet som uppgifterna på kortet grundar sig på, samt

7) anvisningar om hur kortet ska användas och om förfarandet vid röstningen.

Meddelandekortet ska göras upp så att det kan användas som följebrev vid annan förhandsröstning än hemmaröstning.

Valnämnden ska se till att meddelandekorten skickas senast den 30:e dagen före valdagen till de röstberättigade vilkas adress är känd.

22 §
Andra beslut av valnämnden i samband med beredningen av val

En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara valförrättare eller valbiträde. Med make eller maka avses äkta makar samt personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten.

24 §
Tidpunkt för och kungörelse av förhandsröstning

Förhandsröstningen inleds tisdagen efter den första söndagen i november och fortgår till och med samma veckas lördag. Röstningen förrättas på en plats som bestämts av valnämnden varje dag klockan 9–18 och på andra ställen vid de tidpunkter som valnämnden bestämmer.

Vid undantagsval i församlingen kan röstning ske på förhand endast på den aktuella församlingens förhandsröstningsställe.

Valnämndens kungörelse om tid och plats för förhandsröstningen ska anslås på församlingens anslagstavla åtta dagar innan förhandsröstningen inleds och ska hållas anslagen tills förhandsröstningen avslutas, om inte något annat följer av 51 §. Om kungörelsen ska meddelas i en tidning senast fem dagar innan förhandsröstningen inleds.

27 §
Röstningen vid förhandsröstningen

Den röstande har rätt att rösta på en kandidat som är upptagen i sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där den röstande är antecknad som röstberättigad.

Den röstande ska anteckna kandidatens nummer på röstsedeln så tydligt att tvivel inte kan uppstå om vilken kandidat han eller hon avser. Anteckningen ska göras i valbåset eller i övrigt så att valhemligheten bevaras.

På begäran av den röstande ska valförrättaren eller en medlem av valnämnden bistå honom eller henne vid röstningen. Den vars förmåga att göra en röstningsanteckning är väsentligt nedsatt får vid röstningen assisteras av ett biträde som han eller hon har utsett. Biträdet är skyldigt att samvetsgrant iaktta den röstandes vilja samt hemlighålla det som han eller hon fått veta i samband med röstningen.

31 §
Granskning av förhandsröstningshandlingarna

De förhandsröstningshandlingar som inkommit till valnämnden granskas, utan att valkuverten öppnas, vid ett möte som ska hållas så att de förhandsröstningshandlingar som inkommit före klockan 16 fredagen före valet hinner behandlas vid mötet. Ytterkuvert som inkommit till valnämnden efter utgången av tidsfristen öppnas inte och lämnas obeaktade. Kuvert som anlänt efter fristen förses med en anteckning om tidpunkten för när de anlände.

Röstningen ska lämnas obeaktad, om

1) den som röstat på förhand inte har antecknats som röstberättigad i röstlängden,

2) följebrevet är så bristfälligt eller otydligt att det inte med säkerhet går att få visshet om vem den röstande är,

3) valkuvertet är öppet eller ostämplat eller försett med en obehörig anteckning om den röstande eller om en kandidat eller något annat obehörigt, eller

4) den röstande har röstat flera gånger.

En anteckning om att röstningen har lämnats obeaktad ska göras i valnämndens protokoll till vilket valkuvertet med innehåll samt följebrevet och ytterkuvertet ska fogas.

Om följebrevet och valkuvertet godkänns ska i röstlängden antecknas att den person som nämns i följebrevet har röstat. Samtidigt görs på valkuvertets framsida en anteckning om att den röstande har konstaterats vara röstberättigad. De godkända valkuverten ska räknas. Dessutom ska kontrolleras att antalet valkuvert är detsamma som det antal personer som i röstlängden har antecknats ha röstat. De godkända valkuverten ska åtskilda från följebreven hållas oöppnade i ett säkert förvar.

33 §
Personer som är närvarande vid hemmaröstningen

I fråga om anlitande av biträde tillämpas vad som bestäms i 22 § 2 mom. och i 27 § 3 mom.

42 §
Röstning i församlingsval

Den röstande ska anteckna kandidatens nummer på röstsedeln så tydligt att tvivel inte kan uppstå om vilken kandidat han eller hon avser. Anteckningen ska göras i valbåset så att valhemligheten bevaras.

När den röstande har gjort sin anteckning på röstsedeln ska han eller hon överlämna röstsedeln hopvikt till valnämnden för att stämplas. Stämpeln ska slås mitt på den vikta röstsedelns baksida. Den röstande ska därefter lägga röstsedeln i valurnan. Som valstämpel används församlingens stämpel.

På begäran av den röstande ska valförrättaren eller en medlem av valnämnden bistå honom eller henne vid röstningen. Den vars förmåga att göra en röstningsanteckning är väsentligt nedsatt får vid röstningen assisteras av ett biträde som han eller hon har utsett. I fråga om biträdet tillämpas vad som bestäms i 22 § 2 mom. om biträden som utses av valnämnden. Biträdet är skyldigt att samvetsgrant iaktta den röstandes vilja samt hemlighålla det som han eller hon fått veta i samband med röstningen.

Valnämnden antecknar i röstlängden att den röstande har röstat.


Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 9 november 2017, varigenom ändras 23 kap. 19 och 21 §, 24 kap. 3 samt 25 kap. 8 a § i kyrkolagen.

Åbo den 9 november 2017

För kyrkomötet
Ärkebiskop Kari Mäkinen

Kyrkomötets generalsekreterare
Katri Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.