207/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 3 § 18 punkten samt 45 och 46 f §, av dem 3 § 18 punkten och 46 f § sådana de lyder i lag 1194/2013, och

ändras 3 § 12, 19, 20 och 22 punkten, 12 d, 12 e, 19–25 och 38 §, 40 § 1 mom., 41, 42 och 46 §, 46 b § 2 mom., 56, 58, 58 b, 60, 73 och 85 § samt 87 § 1 mom. 2 och 4 punkten,

av dem 3 § 12, 19 och 22 punkten, 12 d och 12 e §, 46 b § 2 mom., 58 och 58 b § samt 87 § 1 mom. 2 och 4 punkten sådana de lyder i lag 1194/2013, 3 § 20 punkten sådan den lyder i lag 937/2014, 22 och 38 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1194/2013, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 569/2014, 56 § sådan den lyder i lagarna 1194/2013 och 1074/2016, 60 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 937/2014 och 85 § sådan den lyder i lag 569/2014, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker bestämmelserna om frukt- och grönsaksprodukter i del II avdelning I kapitel II avsnitt 3, del II avdelning II kapitel I, del II avdelning I kapitel III, del III kapitel I–III och del IV kapitel I i marknadsordningsförordningen, kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker samt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om tillämpnings-föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker,


19) EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar bestämmelserna i artikel 10 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur och bestämmelserna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1184 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur,

20) EU:s lagstiftning om sockerproduktion bestämmelserna i del II avdelning II kapitel II avsnitt 1 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet och bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna samt bestämmelserna om produkter inom sockersektorn i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar,


22) EU:s lagstiftning om handelsnormer de bestämmelser som gäller handelsnormer för jordbruksprodukter och beteckningar, märkning, oenologiska metoder, vindruvssorter, lämnande av information, användning av följedokument och dokumentering av uppgifter i fråga om produkter inom vinsektorn i artiklarna 73–123, 147, 223 och 230.1 c i marknadsordningsförordningen, i artiklarna 59, 89 och 90 i den horisontella förordningen och i EU:s lagstiftning om genomförandet av dem samt i de bestämmelser i EU:s lagstiftning som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen,


12 d §
Medlemskap i en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

Utöver producentmedlemmarna får en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker även ha ett mindre antal andra aktörer som delägare eller medlemmar, om de förbinder sig att iaktta producentorganisationens stadgar. En sådan annan aktör får dock inte vara en fysisk eller juridisk person som är verksam inom parti- eller detaljhandeln eller distributionssektorn. Närmare bestämmelser om det största antalet sådana andra aktörer får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker kan i sina stadgar fastställa en uppsägningstid för producentmedlemmar som är längre än den som avses i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker, dock högst sex månader.

Delägarnas och medlemmarnas rösträtt ska anges på ett sådant sätt i stadgarna för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att producentmedlemmarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet inom organisationen garanteras fullt ut. Närmare bestämmelser om kraven i fråga om rösträtten får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

12 e §
Direktförsäljning inom sektorn för frukt och grönsaker

En producentmedlem inom sektorn för frukt och grönsaker får av sina produkter sälja en andel på högst 25 procent direkt till konsumenter på det sätt som avses i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker.

19 §
Verksamhetsprogram för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Landsbygdsverket godkänner på ansökan ett verksamhetsprogram utarbetat av en sådan producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker som ansöker om stöd, om verksamhetsprogrammet uppfyller de krav angående följande omständigheter som anges i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker och detta kapitel:

1) en beskrivning av utgångsläget, verksamhetsprogrammets mål och kriterier för utvärdering av måluppfyllelsen,

2) verksamhetsprogrammets varaktighet,

3) de planerade åtgärderna, kostnaderna och finansieringen,

4) en redogörelse för inrättandet av driftsfonden och de åtaganden som förutsätts av producentorganisationerna.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska i ansökan om godkännande av verksamhetsprogrammet lämna uppgifter om förutsättningarna för godkännande. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas.

Bestämmelser om tiden för ansökan om godkännande av verksamhetsprogram finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Sådana bestämmelser om senareläggning av tiden som tillåts enligt EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker får utfärdas genom förordning av statsrådet, om det behövs för att säkerställa att producentorganisationen har tillräckligt med tid att sammanställa de uppgifter som ska anmälas.

20 §
Stödberättigande åtgärder av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Stöd till producentorganisationer kan beviljas för att ersätta kostnader för följande åtgärder enligt EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker som ingår i ett godkänt verksamhetsprogram:

1) produktionsplanering,

2) förbättring eller bevarande av produktkvaliteten,

3) säljfrämjande,

4) forskning eller experimentell produktion,

5) utbildning eller främjande av tillgången till rådgivningstjänster,

6) skördeförsäkring som hänför sig till krisförebyggande och krishantering i fråga om marknaden,

7) miljöinsatser.

Närmare bestämmelser om de stödberättigande åtgärder som anges i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Stöd till producentorganisationer kan inte beviljas för åtgärder för vilka annan offentlig finansiering har fåtts. Bestämmelser om övriga begränsningar som rör de stödberättigande åtgärderna finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker.

21 §
Stödberättigande miljöinsatser av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Stöd till producentorganisationer kan beviljas producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker för att ersätta extra kostnader eller kompensera inkomstbortfall som genomförandet av miljöinsatser som ingår i ett verksamhetsprogram föranleder, om åtgärden gäller

1) minskad klimatförändring,

2) naturskydd och biologisk mångfald,

3) främjande av miljö, hälsa eller livskvalitet,

4) skydd av naturresurser,

5) behandling av avfall, eller

6) utbildning eller rådgivning med anknytning till miljöinsatser.

Närmare bestämmelser om de stödberättigande miljöinsatser som anges i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska genomföra åtminstone två miljöinsatser som avses i 1 mom. eller använda åtminstone tio procent av utgifterna inom verksamhetsprogrammet till dem. Bestämmelser om krav på miljöinsatserna finns dessutom i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker.

22 §
Stödberättigande för kostnader inom stödet till producentorganisationer och stödets maximibelopp

Stödet till producentorganisationer kan ersätta sådana behövliga skäliga kostnader för genomförande av åtgärder och insatser enligt 20 och 21 § som har uppkommit efter det att ett godkänt verksamhetsprogram börjat genomföras. Bestämmelser om stödberättigande kostnader och om begränsningar som rör dem finns dessutom i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Närmare bestämmelser om de stödberättigande kostnaderna utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Bestämmelser om maximibeloppet av stöd till producentorganisationer finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker.

Bestämmelser om förutsättningarna för att höja maximibeloppet av stöd till producentorganisationer finns i artikel 34 i marknadsordningsförordningen. Närmare bestämmelser om uppnåendet av en marknadsandel på mindre än 20 procent som enligt artikel 34 i den förordningen är en förutsättning för att höja stödets maximibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §
Driftsfond för en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

Bestämmelser om skyldigheten för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att årligen anmäla en uppskattning av driftsfondens storlek under det följande året för genomförande av verksamhetsprogrammet finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Anmälan görs till Landsbygdsverket. Den ska innehålla uppgifter på basis av vilka det är möjligt att uppskatta driftsfondens storlek och värdet av den saluförda produktionen. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska anges i anmälan.

Bestämmelser om tiden för inlämnande av anmälan finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Sådana bestämmelser om senareläggning av tiden som tillåts enligt EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker får utfärdas genom förordning av statsrådet, om det behövs för att säkerställa att producentorganisationen har tillräckligt med tid att sammanställa de uppgifter som ska anmälas.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska ordna driftsfondens bokföring på ett sådant sätt att revisorerna årligen kan identifiera, kontrollera och certifiera fondens utgifter. Närmare bestämmelser om kraven på driftsfondens bokföring får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

24 §
Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd till producentorganisationer

I samband med ansökan om stöd till producentorganisationer ska det redogöras för de genomförda åtgärderna och insatserna samt för kostnaderna för dem. Bestämmelser om ansökan om och utbetalning av stödet finns dessutom i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas.

25 §
Ändringar av producentorganisationens verksamhetsprogram

Bestämmelser om skyldigheten för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att i förväg ansöka om godkännande av ändringar av ett godkänt verksamhetsprogram samt bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av ändringar finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Landsbygdsverket beslutar om godkännande av ändringar på ansökan. Bestämmelser om tiden för ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. får en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ändra sitt verksamhetsprogram under genomförandeåret utan godkännande, om det är fråga om en obetydlig ändring som inte inverkar på genomförandet av åtgärderna och om organisationen underrättar Landsbygdsverket om ändringen utan dröjsmål efter det att ändringsbehovet har framkommit.

38 §
Skalor för klassificering av slaktkroppar

Bestämmelser om slakteriernas skyldighet att klassificera slaktkroppar av nötkreatur och svin och om den skala för klassificering av slaktkroppar som ska användas vid klassificeringen finns i marknadsordningsförordningen. Bestämmelser om rätten för en medlemsstat att tillåta undantag i fråga om skyldigheten att klassificera slaktkroppar finns i EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar.

Om ett slakteri klassificerar slaktkroppar av får, ska klassificeringen ske enligt skalan för klassificering av slaktkroppar.

Närmare bestämmelser om undantag i fråga om skyldigheten att klassificera slaktkroppar får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning, om detta inte äventyrar insamlingen av uppgifter om representativa priser eller tillförlitligheten hos de uppgifter som producenterna får om slaktdjuren. Sådana kompletterande bestämmelser om skalor för komplettering av skalan för klassificering av slaktkroppar som tillåts enligt marknadsordningsförordningen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, om det behövs för att fastställa slaktkroppars värde mera exakt.

40 §
Godkännande av slaktkroppsklassificerare

Sådan klassificering av slaktkroppar som avses i EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar får utföras bara av personer som Landsbygdsverket har godkänt för uppdraget (godkända slaktkroppsklassificerare). Godkännandet omfattar förutom klassificering också vägning och identifieringsmärkning av slaktkroppen. Landsbygdsverket beslutar om godkännande på ansökan.


41 §
Skyldighet att meddela priser och anmäla andra uppgifter

Om verkställigheten av EU:s marknadsordningslagstiftning förutsätter att medlemsstaterna meddelar uppgifter om produkternas priser, kvantitet eller kvalitet eller om produktionen och myndigheterna inte har tillgång till sådana uppgifter och uppgifterna inte kan inhämtas med hjälp av officiell statistik eller särskilda utredningar, är följande skyldiga att anmäla dem (prisrapport):

1) de som på marknaden första gången efter tillverkningen säljer eller köper mjölk eller mjölkprodukter avsedda för konsumenter,

2) slakterier för svin- och fårkött,

3) de som bedriver partihandel med fårkött,

4) slakterier för fjäderfäkött och äggpackerier,

5) de som bearbetar spannmål eller exporterar spannmål till länder utanför Finland,

6) de som importerar eller bedriver partihandel med frukt och grönsaker eller bearbetade produkter av frukt och grönsaker,

7) sockerproducenter och sockerraffinaderier,

8) slakterier för nötkött och de som sänder nötkreatur till slakteriet,

9) de som producerar och importerar etylalkohol.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anmälas och de aktörer som är skyldiga att anmäla uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

42 §
Behörig myndighet vid anmälan av uppgifter samt anmälningsförfaranden

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska lämna uppgifterna till Naturresursinstitutet, som behandlar uppgifterna och sänder dem till EU:s institutioner och vid behov beslutar om utlämnande av uppgifter. I 41 § 1 mom. 7 punkten avsedda aktörer inom sockersektorn ska dock lämna uppgifterna till Landsbygdsverket, och i 41 § 1 mom. 9 punkten avsedda aktörer inom sektorn för etylalkohol ska lämna dem till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Dessa myndigheter svarar för de ovannämnda åtgärderna.

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska lämna uppgifterna avgiftsfritt och i lätt åtkomlig form. Närmare bestämmelser om de blanketter som ska användas vid anmälan av uppgifter och om sändningsformatet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska anmäla uppgifterna före den tid för anmälan av uppgifter som föreskrivs för medlemsstaterna i EU:s marknadsordningslagstiftning, så att myndigheten har möjlighet att behandla och lämna in uppgifterna i tid. Närmare bestämmelser om tiderna för anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

46 §
Krav på branschavtal för sockerbetor

Bestämmelser om kraven på branschavtal för sockerbetor och om skyldigheten för sockerproducenter att anmäla uppgifter om branschavtalen till en myndighet finns i EU:s lagstiftning om sockerproduktion. Uppgifterna ska anmälas till Landsbygdsverket.

Om verkställigheten av EU:s lagstiftning om sockerproduktion förutsätter att en oavhängig expert som en myndighet godkänt utses eller att något annat förvaltningsbeslut som hänför sig till branschavtalen fattas, är jord- och skogsbruksministeriet behörig myndighet i ärendet.

46 b §
Behörig myndighet i fråga om ansökningar och anmälningar som hänför sig till handelsnormerna

Ansökan och anmälan ska lämnas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården när det gäller produkter inom vinsektorn, om det inte är fråga om import eller införsel som avses i 1 mom.


56 §
Kontroll och inspektion av godkända aktörer och aktörer som ger prisrapporter

Landsbygdsverket kontrollerar

1) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om övervakningsorgan och proviantlager som ansöker om godkännande samt godkända övervakningsorgan och proviantlager, och att övervakningsorganens och proviantlagrens verksamhet är förenlig med kraven,

2) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om godkända importörer av hampfrön och att deras verksamhet är förenlig med kraven,

3) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om slaktkroppsklassificerare som ansöker om godkännande och godkända slaktkroppsklassificerare och att deras verksamhet är förenlig med kraven,

4) att den verksamhet som aktörer som svarar för att ge prisrapporter är skyldiga att anmäla är förenlig med kraven,

5) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om producent- och branschorganisationer som ansöker om godkännande och godkända producent- och branschorganisationer och att deras verksamhet är förenlig med kraven,

6) att kraven i fråga om anmälningsskyldighet och branschavtal för företag inom sockersektorn uppfylls på det sätt som förutsätts i EU:s lagstiftning om sockerproduktion.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kontrollerar att den verksamhet som bedrivs av aktörer som svarar för att anmäla uppgifter i anslutning till etylalkohol är förenlig med kraven.

Landsbygdsverket har rätt att för utförande av sina kontrolluppgifter enligt denna paragraf få tillträde till lokaler där aktörer som ansöker om godkännande eller godkända aktörer bedriver den verksamhet godkännandet avser och att kontrollera produkter och anordningar samt granska dokument och bokföring i den omfattning som krävs för att säkerställa att förutsättningarna för godkännande uppfylls och att verksamheten är förenlig med kraven. Om hampfrön som importerats av en godkänd importör av hampfrön används av någon annan än den godkända importören av hampfrön, har Landsbygdsverket dessutom rätt att få tillträde till produktanvändarens lokaler och att kontrollera eller granska de ovannämnda omständigheterna i den omfattning som krävs för övervakningen av att användningen är förenlig med kraven. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Landsbygdsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att anmälningsskyldigheten fullgörs och de anmälda uppgifterna är korrekta, få tillträde till lokaler som innehas av aktörer som svarar för att ge prisrapporter och lämna uppgifter i anslutning till etylalkohol, och granska dokument och bokföring som hänför sig till den verksamhet anmälningsskyldigheten avser. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

58 §
Granskning av affärshandlingar

Tullen granskar de affärshandlingar enligt den horisontella förordningen som innehas av aktörer som får stöd eller annan ersättning enligt EU:s marknadsordningslagstiftning.

Tullen har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att förutsättningarna för beviljande av stöd eller annan ersättning uppfylls eller att grunderna för utbetalning är korrekta, få tillträde till lokaler som innehas av aktörer som får stöd eller annan ersättning enligt EU:s marknadsordningslagstiftning och att granska de dokument och den bokföring som hänför sig till den nämnda verksamheten. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

58 b §
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kontrollerar att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller produkter inom vinsektorn, med undantag för kontroller och granskningar som avses i 58 a §.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för de kontroller, inspektioner och granskningar som behövs för att säkerställa att förutsättningarna uppfylls för beviljande av de godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som det med stöd av 46 b och 46 c § ska sköta.

60 §
Kontroller och inspektioner som det attesterande organet utför

Det attesterande organ som avses i 39 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) får, för genomförande av undersökningar som är nödvändiga för lämnande av utlåtanden enligt artikel 9 i den horisontella förordningen och för utförande av andra kontroller som det attesterande organet ska utföra enligt vad som särskilt föreskrivs i EU:s lagstiftning, göra inspektioner hos de myndigheter eller sammanslutningar som utför uppdrag som det föreskrivs att det utbetalande organet ska utföra, och göra inspektioner hos stödtagare och interventionslagerhållare.

Den som verkställer inspektion har rätt att i den omfattning uppdraget kräver inspektera stödtagares och interventionslagerhållares byggnader och lokaler samt kontrollera andra omständigheter som utgör förutsättningar för utbetalning av stöd eller ersättning eller för godkännande. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Det attesterande organet har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för utförande av inspektionsuppdrag.

Vid utförandet av inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på det attesterande organet. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

73 §
Utbetalning av stöd i förskott eller i flera poster

På förskottsutbetalning av exportbidrag tillämpas utöver det som i EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs om förskottsutbetalning av stöd också artikel 37 i förordningen om exportbidrag.

Utöver det som i EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs om skyldighet för medlemsstater att betala ut stöd i flera poster kan stöd till producentorganisationer på ansökan betalas ut i flera poster under de förutsättningar som anges i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Dessutom krävs det att beloppet av en enskild post inte är obetydligt. Närmare bestämmelser om utbetalningsposternas minimibelopp får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Stöd för biodling kan på ansökan betalas ut i flera poster i proportion till kostnaderna för de genomförda åtgärderna, dock inte oftare än en gång per månad.

85 §
Administrativa tvångsmedel som anknyter till prisrapporter

Om en aktör enligt 41 § som svarar för att ge prisrapporter inte lämnar in uppgifterna inom utsatt tid, kan aktören föreläggas att inom utsatt tid lämna de uppgifter som saknas. Föreläggandet meddelas av Landsbygdsverket när det gäller aktörer inom sockersektorn, av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården när det gäller aktörer inom sektorn för etylalkohol och av Naturresursinstitutet när det gäller andra aktörer.

Landsbygdsverket kan i fråga om aktörer inom sockersektorn, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i fråga om aktörer inom sektorn för etylalkohol och Naturresursinstitutet i fråga om andra uppgiftsskyldiga förena ett föreläggande att lämna uppgifter med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

87 §
Brott mot bestämmelserna om marknadsordningen för jordbruksprodukter

Den som uppsåtligen


2) bedriver klassificering av slaktkroppar enligt EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar utan sådant godkännande som avses i 40 §,


4) bryter mot handelsnormer som finns i EU:s lagstiftning om handelsnormer eller i en förordning utfärdad med stöd av 46 a, 46 d eller 46 e § och som gäller definitioner, beteckningar, klassificering, presentation, märkning, förpackning, utseende, konsistens, egenskaper, behandling, ursprung, produktionsplats, produktionsmetod, ämnen som används i produktionen, förvaring, lagring, transport, leverans, dokument, certifieringsförfarande, begränsningar i användningen av vissa ämnen eller metoder, identifiering eller registrering av aktören, dokumentering av uppgifter, anmälningsskyldighet eller tidsfrister, eller bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 46 d §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om marknadsordningen för jordbruksprodukter dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 11 juli 2018.

På ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 3/2018
JsUB 2/2018
RSv 12/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.