206/2018

Helsingfors den 5 april 2018

Statsrådets förordning om ändring om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 35 § 2 mom.,

ändras 30 e § och 35 § 4 mom.

sådana de lyder, 30 e § i förordning 407/2013 och 35 § 4 mom. i förordning 531/1993, samt

fogas till 24 §, sådan den lyder i förordningarna 407/2013 och 240/2017, ett nytt 8 mom. och till 30 b §, sådan den lyder i förordningarna 670/1999 och 1243/2002, ett nytt 5 mom. som följer:

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer av dessa

8. Till ett fordon som används för godstransport får bakom lastutrymmet kopplas ett sådant fordon eller arbetsredskap som används för att lasta fordonet i fråga, oavsett att detta leder till att den största tillåtna längden för fordonet eller fordonskombinationen överskrids, om

1) det utrymme som används för godstransport inte blir större,

2) inget annat allmänt tillåtet mått än längden överskrids,

3) bredden på det fordon som används för godstransport inte överskrids,

4) det fordon till vilket fordonet eller arbetsredskapet kopplas uppfyller de krav på bakre underkörningsskydd som föreskrivits eller bestämts för det;

5) kraven på synbarhet för ljus och bakre registreringsskylt och kraven på synbarhetsvinklar uppfylls antingen med fordonets egna lyktor och registreringsskylt eller med tilläggslyktor eller en tilläggsregistreringsskylt som monterats för detta ändamål, och

6) det fordon eller det arbetsredskap som tillkopplats baktill på fordonet inte medför fara.

30 b §
Massa på axel och boggi

5. Största tillåtna massa på en släpvagns fyr- eller fleraxlade boggi är 24 ton.

30 e §
Massan för kombination av bil och släpvagn
1. Största tillåtna massa för en kombination av en bil och en släpvagn är följande:
a) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad släpvagn 36 t
b) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnens axelavstånd är större än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och
luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 38 t
c) kombination av fem- eller sexaxlad bil och släpvagn 44 t
2. När en kombination av bil och släpvagn framförs i internationell trafik ska minst 25 procent av kombinationens massa belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna.
3. På en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan bilens bakersta axel och den främsta axeln på en släpvagn med en massa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter.
35 §
Koppling av släpfordon till traktor

4. Till en släpvagn som kopplats till en traktor får en släpvagn med mindre kopplingsmassa eller ett motsvarande släpfordon som används i lantbruk kopplas. Den totala kopplingsmassan av släpvagnar eller en släpvagn och ett släpfordon får inte överskrida den totalmassa som avses i 1 mom. och bestäms enligt den främsta släpvagnens konstruktion. Bestämmelserna om lyktor, reflektorer, skyltar för långsamtgående fordon och andra markeringar tillämpas på ett släpfordon som kopplats till en släpvagn på samma sätt som på ett släpfordon som kopplats till en traktor.Denna förordning träder i kraft den 10 april 2018.

Helsingfors den 5 april 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.