203/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Lag om ändring av 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 3 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1692/2015, som följer:

3 §
Sökande

Stöd som är avsedda för unga jordbrukare kan beviljas till fysiska personer eller grupper som dessa bildar. Om jordbruket har etablerats efter 2013, beviljas stödet för fem stödår, förutsatt att ansökan om stöd till unga jordbrukare har lämnats in inom fem år från det att jordbruket etablerades. Om jordbruket har etablerats före 2014, beviljas stödet för högst fem stödår, dock så att antalet stödår minskas med det antal år som förflutit mellan etableringen och den tidpunkt då den första ansökan om stöd till unga jordbrukare lämnades in. Om sökanden är en sammanslutning ska en eller flera unga jordbrukare ha bestämmanderätten i sammanslutningen. Till andra grupper kan stöd beviljas endast om alla jordbrukare, medlemmar eller aktieägare är unga jordbrukare.Denna lag träder i kraft den 9 april 2018.

RP 4/2018
JsUB 1/2018
RSv 5/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUT L 350, 29.12.2017, s.15

Helsingfors den 6 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.