202/2018

Helsingfors den 6 april 2018

Lag om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 24 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1356/2014, som följer:

24 §
Stöd till unga jordbrukare

Stöd till unga jordbrukare kan på basis av artikel 50.4, artikel 50.8 och artikel 50.9 i stödförordningen beviljas i enlighet med de i artikel 32 i stödförordningen avsedda stödrättigheter som berättigar till grundstöd, dock högst för 90 stödrättigheter som berättigar till grundstöd. Om sökanden är en sammanslutning ska en eller flera unga jordbrukare ha bestämmanderätten i sammanslutningen. Om jordbruket har etablerats efter 2013, beviljas stöd till unga jordbrukare för de stödår som avses i artikel 50.5 första stycket i stödförordningen. Om jordbruket har etablerats före 2014, beviljas stöd till unga jordbrukare för de stödår som avses i artikel 50.5 andra stycket i stödförordningen. Beloppet av stöd till unga jordbrukare beräknas med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 50.8 i stödförordningen.Denna lag träder i kraft den 9 april 2018.

RP 4/2018
JsUB 1/2018
RSv 5/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUT L 350, 29.12.2017, s.15

Helsingfors den 6 april 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.