187/2018

Helsingfors den 28 mars 2018

Statsrådets förordning om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 3 mom. i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012), sådant det lyder i lag 1191/2014:

1 §

En fiskeriförsäkringsinrättning ska ansöka om ersättning enligt 13 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) senast kalenderåret efter det år då försäkringsstödet betalades ut. Ersättning för försäkringsstöd som betalats ut före år 2018 ska sökas senast 2019. Ansökan riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

2 §

Av ansökan ska stödmottagarnas personbeteckningar eller företags- och organisationsnummer samt adressuppgifter framgå. Till ansökan ska det fogas beslut om utbetalning av försäkringsersättningar och försäkringsstöd, utredningar om att stödmottagarna är berättigade till stöd samt verifikat över utbetalt stöd till stödmottagarna. Vid ansökan om förskott ska verifikat över utbetalt stöd ges in utan dröjsmål efter det att stödet betalades ut.

Utredningar som har erhållits och gjorts i samband med behandlingen av ansökan om för-säkringsersättning och utbetalningen av ersättningar ska ges in till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland som bilaga till ansökan, om förutsättningarna för utbetalning av försäkringsstöd inte framgår av fiskeriförsäkringsinrättningens beslut om utbetalning av försäkringsersättningar och försäkringsstöd. De utredningar som avses ovan ska alltid fogas till ansökan, om skadebeloppet i ett enskilt skadefall överstiger 50 000 euro.

3 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland fastställer de blanketter som fiskeriförsäkringsinrättningarna ska använda vid ansökan om försäkringsersättning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (704/2013).

Helsingfors den 28 mars 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.