185/2018

Helsingfors den 26 mars 2018

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer (872/2017) 2 § och bilagan till förordningen, som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket tar ut en fast behandlingsavgift som motsvarar självkostnadsvärdet enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan,

2) medborgarskapsanmälan,

3) första uppehållstillstånd för arbete och företagsverksamhet,

4) nytt tidsbegränsat tillstånd som beviljas på grund av det första uppehållstillståndet

5) permanent uppehållstillstånd,

6) underrättelsen som gäller förflyttning inom Europeiska unionen, samt

7) främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018 och gäller till utgången av 2018.

Helsingfors den 26 mars 2018

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Specialsakkunnig
Kirta Sandström

Bilaga

MIGRATIONSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA

PRESTATIONER

Prestation                             Avgift

AVGIFTER FÖR PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER

Ärenden som gäller

– främlingspass eller resedokument för flykting, beviljande 49 €

– främlingspass eller resedokument för flykting, avslag 49 €

– visum 60 €

– visum, sänkt avgift 35 €

– visum, förlängning av giltighetstid 30 €

AVGIFTER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

Ärenden som gäller

– förvärv av finskt medborgarskap på ansökan 440 €

– förvärv av finskt medborgarskap på ansökan, elektronisk ansökan 350 €

– befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 400 €

– medborgarskapsanmälan 250 €

– medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan 200 €

– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig 100 €

– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 80 €

– första uppehållstillstånd för arbete 520 €

– första uppehållstillstånd för arbete, elektronisk ansökan 450 €

– första uppehållstillstånd för arbete,

inte prövning av tillgången på arbetskraft 470 €

– första uppehållstillstånd för arbete,

inte prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan 400 €

– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet 520 €

– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet,

elektronisk ansökan 450 €

– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare 470 €

– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, elektronisk ansökan 400 €

– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) 200 €

– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), sökanden är studerande

eller minderårig 150 €

– permanent uppehållstillstånd 180 €

– permanent uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 150 €

– säsongsarbetsintyg 100 €

– säsongsarbetsintyg, elektronisk ansökan 60 €

– underrättelsen som gäller förflyttning inom Europeiska unionen 100 €

– nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument

som har förkommit 108 €

AVGIFTER SOM ÄR LÄGRE ÄN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

Ärenden som gäller

– förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 50 €

– första uppehållstillstånd 470 €

– första uppehållstillstånd, elektronisk ansökan 420 €

– första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 250 €

– första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 220 €

– första uppehållstillstånd för studier 360 €

– första uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan 300 €

– förnyande av uppehållstillståndskort 80 €

– uppehållstillståndskort utfärdat i stället för ett dokument som har

förkommit 100 €

– ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas 100 €

– ansökan om återkallande av inreseförbud 100 €

– registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och

därmed jämförbara personer 54 €

– intyg över permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen 54 €

– uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem

till en medborgare i Europeiska unionen 54 €

– förnyande av uppehållskort 54 €

– intyg som utfärdas på begäran 20 €

SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT

En betalningsskyldig som anser att det har skett ett fel i samband med påförandet av en avgift för en offentligrättslig prestation får begära omprövning hos Migrationsverket inom sex månader från påförandet. Ett beslut av den som avgjort begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från det att den som anfört besvär fick del av det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning (11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.