171/2018

Helsingfors den 9 mars 2018

Lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Lagens samband med annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på biodrivmedel och flytande biobränslen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007), lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) och lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (170/2018).Denna lag träder i kraft den 16 mars 2018.

RP 184/2017
MiUB 2/2018
RSv 1/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG (32009L0030); EUT L 140, 5.6.2009, s. 88
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 (32015L1513); EUT L 239, 15.9.2015, s. 1

Helsingfors den 9 mars 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.