167/2018

Helsingfors den 8 mars 2018

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (64/2015) 6 § som följer:

6 §
Plan för minskning av utsläpp

I stället för de gränsvärden för utsläpp som anges i 3 § kan verksamhetsutövaren utarbeta en egen plan för minskning av utsläppen som den ska följa. Då ska anläggningen minska sina utsläpp minst lika mycket som dessa skulle minska om gränsvärdena för utsläpp enligt 3 § tillämpades i anläggningen eller verksamheten.

En plan för minskning av utsläpp ska uppfylla kraven i bilaga 2 eller i övrigt minska utsläppen i samma utsträckning.

Utsläppen från en befintlig anläggning ska motsvara det utsläppsmålvärde som avses i minskningsplanen senast ett år från det att miljötillstånd beviljats eller verksamheten registrerats i datasystemet för miljövårdsinformation.

Planen för minskning av utsläpp ska företes i samband med ansökan om miljötillstånd eller registrering.

Verksamhetsutövaren ska iaktta de gränsvärden för utsläpp som anges i 7 och 8 § trots att utövaren iakttar en plan för minskning av utsläpp.

Verksamhetsutövaren ska ges en förlängd frist för att genomföra en plan för minskning av utsläpp, om ersättningsämnen som endast innehåller en liten mängd eller inget lösningsmedel alls fortfarande håller på att utvecklas.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingfors den 8 mars 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.