152/2018

Helsingfors den 22 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2018

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2018 (997/2017) punkt 1.2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 22 februari 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Jaska Siikavirta

Bilaga

Prestationer inom ansvarsområdet grundläggande service, rättsskydd och tillstånd

1.2 Avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen (1102/2017) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den

1. Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker 650
2. Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd, oma) tillståndssökanden inte har ett serveringsställe,b) tillståndssökanden har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd, ellerc) tillståndssökanden samtidigt ansöker om flera serveringstillstånd. För ett (1) serveringstillstånd tas det då ut en avgift enligt 1 punkten och för övriga serveringstillstånd en avgift enligt denna punkt. 450
3. Tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker, när den bestämda tiden är högst 30 dygn och serveringsområdet har högst 200 kundplatser 450
4. Tillstånd för förlängd serveringstid för alkoholdrycker 335
5. Anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdryckerOm tillståndssökanden samtidigt för ett och samma objekt både ansöker om tillstånd för förlängd serveringstid och gör en anmälan om förlängd serveringstid, tas avgift ut endast för tillståndet för förlängd serveringstid. 225
6. Ansökan om ändring av kravet på ordningsvakter för den förlängda serveringstiden, när ansökan behandlas i samband med ansökan om tillstånd för eller anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker och när ansökan lämnas in separat 225
7. Godkännande av serveringsområde på tillställningar och evenemang 450
8. Anmälan om servering på godkänt serveringsområde 95
9. Tillstånd för ändring av serveringsområde 205
10. Anmälningsavgift för ändring av serveringsområde 95
11. Anmälningsavgift för ändringar som gäller en eller flera ansvarspersoner 225
12. Anmälningsavgift för ändringar som gäller ägandeförhållanden 95
13. Annat tillstånd som gäller servering 225
14. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 450
15. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, oma) tillståndssökanden har något annat giltigt detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd för alkoholdryckerb) tillståndssökanden samtidigt ansöker om både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdryckerc) tillståndssökanden samtidigt ansöker om flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. För ett (1) detaljhandelstillstånd tas det då ut en avgift enligt 14 punkten och för övriga detaljhandelstillstånd en avgift enligt denna punkt 225
16. Annat tillstånd som gäller detaljhandel 225
17. Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd 95
18. Godkännande av plats för alkoholbolagets butik 410
19. Godkännande av utlämningsställe 410
20. Fastställande av rutt för alkoholbolagets butiksbil eller butiksbåt 410

Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan som tillställts regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Av de avgifter som tagits ut enligt denna förordning med stöd av alkohollagstiftningen intäktsförs 26 procent till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.