151/2018

Helsingfors den 22 februari 2018

Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av alkohollagen (1102/2017):

1 §
Tillståndsansökans allmänna innehåll

En tillståndsansökan enligt 8 § i alkohollagen (1102/2017) ska innehålla

1) sökandens företags- och organisationsnummer eller sökandens personbeteckning eller uppgift om födelsetid samt sökandens kontaktinformation,

2) uppgift om den beräknade tidpunkten för inledande av verksamheten eller uppgift om under vilken tid tidsbunden verksamhet kommer att bedrivas,

3) en i 56 § 2 mom. i alkohollagen avsedd plan för egenkontroll, om en sådan krävs för tillståndet eller godkännandet.

Om sökanden är en juridisk person ska tillståndsansökan dessutom innehålla

1) bolagsordning eller bolagsavtal eller, i fråga om föreningar, andelslag och stiftelser, stadgarna,

2) namn, personbeteckning och hemkommun för majoritetsaktieägarna, dem som hör till förvaltningsorganen, verkställande direktören, öppna bolags bolagsmän och kommanditbolags ansvariga bolagsmän, samt uppgift om vid vilken tidpunkt majoritetsaktieägarna blev aktieägare,

3) sökandens aktieägar- eller medlemsförteckning.

De uppgifter som avses i 2 mom. behöver inte lämnas i ansökan om sökanden har ett sådant tillstånd som avses i alkohollagen och uppgifterna har lämnats till tillståndsmyndigheten högst två år före inlämnandet av ansökan.

2 §
Innehållet i ansökan om tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit

En tillståndsansökan enligt 14 § i alkohollagen ska innehålla

1) tillverkningsställets läges- och kontaktuppgifter samt en planritning över tillverkningsstället av vilken det framgår hur tillverkningsanordningarna är placerade,

2) en beskrivning av tillverkningen och en utredning om de produkter som tillverkas, övervakningen av tillverkningsstället och tillverkningsmetoderna,

3) en utredning om sökandens kunnande och förmåga att sörja för produktsäkerheten och säkerställandet av kvaliteten i fråga om de produkter som tillverkats,

4) utredning om att sökanden har blivit godkänd att hålla ett i 22 § i punktskattelagen (182/2010) avsett skatteupplag.

Om ansökan dock gäller tillverkning enbart i undervisnings- och forskningssyfte räcker det med att ansökan innehåller en undervisnings- eller forskningsplan till de delar planen gäller tillverkning av alkohol samt en beskrivning av i vilket syfte och i hur stora volymer alkoholdryckerna och spriten tillverkas samt av alkoholdryckernas och spritens användning för analyser och kvalitetskontroller.

Tillståndsmyndigheten kan av sökanden kräva de tilläggsutredningar som behövs för att bedöma behovet av produkt- och kvalitetskontroller i fråga om alkoholdrycker eller sprit samt för att bedöma behovet av sådana begränsningar som avses i 14 § 4 mom. i alkohollagen.

3 §
Innehållet i ansökan om import- och partihandelstillstånd för sprit

En ansökan om import- och partihandelstillstånd för sprit enligt 15 § 1 mom. i alkohollagen ska innehålla

1) lagrets läges- och kontaktuppgifter,

2) en beskrivning av den planerade import- och handelsverksamheten,

3) en utredning om övervakningen av lagringsplatsen för sprit och en planritning över lagret,

4) utredning om att sökanden har blivit godkänd att hålla ett skatteupplag enligt 22 § i punktskattelagen, eller godkänd som registrerad mottagare enligt 52 § eller som tillfälligt registrerad mottagare enligt 53 § i samma lag.

Tillståndsmyndigheten kan av sökanden kräva behövliga tilläggsutredningar för att bedöma lagerlokalernas lämplighet och övervakningen av dem.

4 §
Innehållet i ansökan om användningstillstånd för sprit och skattefria alkoholdrycker

En ansökan om användningstillstånd för sprit och skattefria alkoholdrycker enligt 15 § 2 mom. i alkohollagen ska innehålla

1) läges- och kontaktuppgifter för platsen där spriten och alkoholdryckerna används och för platsen där de lagras,

2) uppgift om produktgrupp, användningsändamål och årsbehov i fråga om de alkoholdrycker eller den sprit som avses i ansökan.

Tillståndsmyndigheten kan av sökanden kräva behövliga tilläggsutredningar för att bedöma spritens eller alkoholdryckens användningsändamål.

5 §
Innehållet i ansökan om partihandelstillstånd för alkoholdrycker

En ansökan om ett i 16 § i alkohollagen avsett partihandelstillstånd för alkoholdrycker ska innehålla

1) lagrets läges- och kontaktuppgifter,

2) en beskrivning av den planerade partihandelsverksamheten, produktutbudet och verksamhetens omfattning,

3) en utredning om lagringen av produkterna, besittningen av lagret, organiseringen av övervakningen av lagret samt en planritning över lagret.

Tillståndsmyndigheten kan av sökanden kräva behövliga tilläggsutredningar för att bedöma lagerlokalernas lämplighet och övervakningen av dem samt behovet av tillståndsvillkor enligt 16 § 3 mom. i alkohollagen.

6 §
Innehållet i ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

En ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker enligt 17 § 1 mom. i alkohollagen ska innehålla

1) detaljhandelsställets läges- och kontaktuppgifter,

2) en beskrivning av det planerade livsmedelsutbudet och en bedömning av en hur stor andel av näringsverksamheten som utgörs av försäljning av livsmedel och alkoholdrycker, eller uppgift om ansökan om tillstånd i samband med serveringstillstånd,

3) en beskrivning av kassa- och försäljningsarrangemangen i detaljhandeln med alkoholdrycker,

4) i fråga om butiksbilar och butiksbåtar uppgift om stationeringsort samt en beskrivning av och en kartskiss över den planerade rutten med tidtabell där det anges när och var butiksbilen eller butiksbåten stannar.

En ansökan om detaljhandelstillstånd för gårdsvin och hantverksöl enligt 17 § 2 mom. i alkohollagen ska innehålla

1) detaljhandels och tillverkningsställets läges- och kontaktuppgifter,

2) en utredning om sådana ägar- och beslutsarrangemang samt samarbetsavtal och andra avtal med andra tillverkare av alkoholdrycker som sökanden har kännedom om,

3) en utredning om sådana licensavtal som sökanden har kännedom om,

4) en utredning om produktionsvolymerna för alkoholdrycker som producerats på tillverkningsstället för gårdsvin eller i bryggeriet under det föregående kalenderåret samt en bedömning av produktionsvolymerna för alkoholdrycker som produceras på tillverkningsstället för gårdsvin eller i bryggeriet innevarande år och därpå följande år,

5) en beskrivning av kassa- och försäljningsarrangemangen i detaljhandeln med alkoholdrycker.

Tillståndsmyndigheten kan av sökanden kräva behövliga tilläggsutredningar för att bedöma om de i 17 § i alkohollagen föreskrivna förutsättningarna för beviljande av detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker uppfylls samt om i den paragrafen avsedda tillståndsvillkor som gäller kassa- och försäljningsarrangemang och i 22 § 3 mom. avsedda begränsningar behövs.

7 §
Innehållet i alkoholbolagets ansökningar

En ansökan som avses i 26 § 1 mom. och 28 § 1 mom. i alkohollagen ska innehålla

1) detaljhandelsställets läges- och kontaktuppgifter,

2) en beskrivning av kassa- och försäljningsarrangemangen i detaljhandeln med alkoholdrycker,

3) i fråga om butiksbilar och butiksbåtar kontaktuppgifterna för stationeringsorten samt en beskrivning av och en kartskiss över den planerade rutten med tidtabell där det anges när och var butiksbilen eller butiksbåten stannar.

Om alkoholbolaget ansöker om ett i 17 § 1 mom. avsett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker ska ansökan innehålla de uppgifter som avses i 1 mom.

En ansökan om tillstånd att inrätta ett utlämningsställe enligt 27 § 2 mom. i alkohollagen ska innehålla

1) utlämningsställets läges- och kontaktuppgifter,

2) de i 1 § avsedda uppgifterna om verksamhetsutövaren vid utlämningsstället,

3) ett avtal om utlämningsstället,

4) en beskrivning av verksamheten vid utlämningsstället samt av kassa- och utlämningsarrangemangen.

Den myndighet som behandlar ansökan kan av alkoholbolaget kräva behövliga tilläggsutredningar för att utreda förutsättningarna för beviljande av detaljhandelstillstånd och för att utreda de olägenheter som orsakas av detaljhandelsställets eller utlämningsställets läge.

8 §
Innehållet i ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker

En ansökan om serveringstillstånd enligt 18 § i alkohollagen ska innehålla

1) serveringsställets, eller, om ett sådant inte finns, sökandens verksamhetsställes läges- och kontaktuppgifter,

2) uppgifter om serveringsområdets eller serveringsområdenas läge, storlek och konstruktion samt om antalet kundplatser på området eller områdena,

3) en utredning om den planerade serveringsverksamhetens karaktär och omfattning,

4) en utredning om serveringsverksamhetens tidsbegränsade karaktär och om ordnande av verksamheten, om serveringsverksamheten inte utövas tills vidare,

5) vid behov ett avtal eller annan utredning om att en tillståndshavare ansvarar för övervakningen av flera tillståndshavares serveringsområden.

Tillståndsmyndigheten kan av sökanden kräva behövliga tilläggsutredningar för att bedöma omförutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd enligt 18 och 19 § i alkohollagen uppfylls och för att bedöma de uppgifter som framförts i utlåtanden enligt 21 § samt för att bedöma behovet av villkor och begränsningar som avser serveringstillstånd enligt 22 §.

9 §
Innehållet i anmälan om förlängd tid och i ansökan om tillstånd till förlängd tid

En anmälan om förlängd tid enligt 44 § 1 mom. i alkohollagen och en ansökan om tillstånd till förlängd tid enligt 2 mom. ska göras på en blankett som fastställts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och ska innehålla

1) uppgift om de serveringsområden som den förlängda tiden gäller,

2) uppgift om längden på och tidpunkten för den förlängda serveringstiden enligt serveringsområde,

3) en beskrivning av verksamhetsidén för den förlängda tiden samt av verksamhetens karaktär och målgrupp,

4) en beskrivning av de konsekvenser i fråga om förlängd serveringstid som avses i 56 § 3 mom. i alkohollagen och av tillståndshavarens åtgärder i anslutning till dessa,

5) vid behov en utredning om frukostserveringen vid tillståndshavarens inkvarteringsställe.

Tillståndsmyndigheten kan av sökanden kräva behövliga tilläggsutredningar för att bedöma om förutsättningarna för beviljande av förlängd tid uppfylls.

10 §
Ansökan om godkännande av en lokal eller ett område som serveringsområde

En ansökan enligt 20 § 1 mom. i alkohollagen ska göras på en blankett som fastställts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och ska innehålla

1) en utredning om sökandens ägande- eller besittningsrätt till lokalen eller området,

2) serveringsområdets eller serveringsområdenas läges- och kontaktuppgifter,

3) en utredning om den för området planerade serveringsverksamhetens karaktär, omfattning, varaktighet och serveringstider.

Tillståndsmyndigheten kan kräva behövliga tilläggsutredningar för att bedöma om förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd enligt 18 och 19 § i alkohollagen uppfylls och för att bedöma de uppgifter som framförts i utlåtanden enligt 21 § samt för att bedöma behovet av villkor och begränsningar som avser serveringstillstånd enligt 22 §.

11 §
Förfarandet för godkännande av en lokal eller ett område

Om förutsättningarna enligt 18 § 1 och 2 mom. i alkohollagen kan bli ouppfyllda på grund av särskilda skäl som beror på storleken, konstruktionerna eller läget i fråga om det serveringsområde som ska godkännas, ska tillståndsmyndigheten dock godkänna serveringsområdet om det genom villkor och begränsningar enligt 22 § i alkohollagen är möjligt att säkerställa att förutsättningarna uppfylls.

Om villkor eller begränsningar enligt 1 mom. tillämpas på en lokal eller ett område, ska det på nytt bedömas om de är nödvändiga, om verksamhetens karaktär och andra särskilda omständigheter vid serveringsområdet föreslås bli beaktade i en plan för egenkontroll.

Tillståndsmyndigheten kan besluta att i 1 mom. avsedda villkor och begränsningar som gäller ett serveringsområde inte ska tillämpas på den servering som har anmälts om serveringsområdet enligt anmälarens plan för egenkontroll uppfyller förutsättningarna enligt 18 § 1 och 2 mom. i alkohollagen.

12 §
Anmälan om tillställning

En anmälan enligt 20 § 2 mom. i alkohollagen ska göras på en blankett som fastställts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och ska innehålla

1) uppgift om anmälarens serveringstillståndsnummer och numret för det serveringsområde som anmälan gäller,

2) serveringsområdets eller serveringsområdenas läges- och kontaktuppgifter samt en uppskattning av antalet kundplatser,

3) en utredning om tidpunkten för serveringen och om serveringstiden,

4) en utredning om genomförandet av den i 11 § avsedda planen för egenkontroll,

5) vid behov en beskrivning av den planerade rutten för turisttjänsten.

13 §
Ansökan om ändring av tillstånd

En ansökan som görs med anledning av en sådan ändring som avses i 11 § 2 mom. i alkohollagen ska innehålla

1) uppgift om den planerade tidpunkten för genomförande av ändringen,

2) en utredning om den verksamhet som ska ändras,

3) vid behov en utredning om ordnandet av den övervakning som ska genomföras till följd av en ändring i kassa- och försäljningsarrangemangen i detaljhandeln,

4) i fråga om butiksbilar och butiksbåtar en utredning om ändring av rutten eller av de platser där butiksbilen eller butiksbåten stannar.

Tillståndsmyndigheten kan kräva behövliga tilläggsutredningar för att bedöma förutsättningarna för beviljande av tillstånd och behovet av bestämmelser och villkor som gäller tillståndet. Utredning kan i detta syfte också krävas i fråga om den verksamhet som förblir oförändrad i samband med ändringen.

14 §
Förfarandet vid beslutsfattandet inom alkoholbolaget

De allmänna urvalskriterierna, avtalsvillkoren och procedurreglerna för sådant i 25 § i alkohollagen avsett införande av alkoholdrycker i eller avlägsnande av alkoholdrycker ur sortimentet och prissättning av alkoholdrycker som alkoholbolaget beslutar om träder i kraft tidigast 30 dagar från det att de har offentliggjorts. Alkoholbolaget ska före offentliggörandet på lämpligt sätt bereda varuleverantörerna eller de organisationer som företräder dessa tillfälle att yttra sig om förslaget till avtalsvillkor och procedurregler.

Alkoholbolaget ska minst en gång per år för anbudsgivarna offentliggöra

1) anvisningar och närmare bestämmelser om inlämnande av anbud och behandlingen av dem,

2) det existerande försäljningssortimentet med angivande av varuleverantörerna,

3) en bedömning av en skälig tid för behandling av anbud.

15 §
Införande av alkoholdrycker i detaljhandeln och avlägsnande av alkoholdrycker ur detaljhandeln

Alkoholbolaget får införa alkoholdrycker i sitt sortiment endast på basis av anbud.

Alkoholbolaget ska besluta om införande av alkoholdrycker i detaljhandeln och om avlägsnande av alkoholdrycker ur sitt sortiment i enlighet med de avtalsvillkor och urvalskriterier som avses i 14 § 1 mom.

Om avlägsnandet av en alkoholdryck ur sortimentet baserar sig på alkoholdryckens kvalitet eller försäljarens förfarande, ska alkoholbolaget reservera skäligt tid för försäljaren att åtgärda bristerna i kvaliteten eller förfarandet.

16 §
Alkoholbolagets beslut om prissättning

Alkoholbolaget ska besluta om prissättningen av alkoholdrycker enligt produktgrupp på ett sådant sätt att intäkterna från försäljningen enligt produktgrupp och de genomsnittliga kostnaderna kan specificeras.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

Helsingfors den 22 februari 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.