139/2018

Helsingfors den 15 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande (330/2009) 3 § 2 och 3 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 33/2016, som följer:

3 §
Tillsättande av delegationen och delegationens sammansättning

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 14 andra medlemmar med personliga suppleanter. Till delegationen hör dessutom en permanent sakkunnig.

Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara erkänt erfarna personer som är förtrogna med animalieproduktionsdjurens välbefinnande och olika djurhållningsformer för animalieproduktionsdjur. De övriga medlemmarna och suppleanterna ska företräda aktörer som är centrala när det gäller animalieproduktionsdjur och deras välbefinnande, olika verksamheter som utövas med animalieproduktionsdjur och användningen av produkter som fås från animalieproduktionsdjur. Av delegationens medlemmar och suppleanter ska två företräda jordbruksproduktionen, en den samhällsvetenskapliga forskningen, en den ekonomiska forskningen, en forskningen om animalieproduktionsdjurens välbefinnande, en den etiska aspekten på hållningen av animalieproduktionsdjur, en Livsmedelssäkerhetsverket, en myndigheter som utövar praktisk tillsyn över djurskyddet, två det frivilliga djurskyddsarbetet, en den rådgivning som ges lantbruksproducenterna, en livsmedelsindustrin, en detaljhandeln och en konsumenterna. Jord- och skogsbruksministeriets representant verkar som permanent sakkunnig i delegationen.Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2018.

Helsingfors den 15 februari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.