133/2018

Helsingfors den 8 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av 7 § och punkt 5 i bilaga 1 i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (64/2015) 7 § och punkt 5 i bilaga 1 som följer:

7 §
Ersättande av vissa farliga ämnen och gränsvärdet för utsläpp av dem

Ämnen och blandningar som på grund av sin halt av flyktiga organiska föreningar klassificeras som carcinogena, mutagena eller reproduktionstoxiska enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och som anvisas eller ska vara försedda med faroangivelserna H340, H350, H350i, H360D eller H360F, ska så snart som möjligt ersättas med mindre skadliga ämnen eller blandningar.

Utsläpp som föranleds av användningen av ämnen med angivelserna i 1 mom. ska kontrolleras med inneslutning så långt detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart för att skydda folkhälsan och miljön, och de får inte överskrida 2 milligram per normalkubikmeter, om det sammanlagda massflödet för dessa föreningar är minst 10 gram per timme.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT nr L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingfors den 8 februari 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Bilaga 1

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GRÄNSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5. Målning, lackering och ytbeläggning

Med målning, lackering och ytbeläggning avses verksamhet som innebär att ett eller flera skikt målarfärg, lack eller något annat beläggningsmedel anbringas på någon av följande ytor:

Fordon

– nya personbilar som i fordonslagen (1090/2002) definieras som fordon i kategori M1 och nya paketbilar som i fordonslagen definieras som fordon i kategori N1 om de målas i samma anläggning som fordon i kategori M1

– lastbilshytter, definierade som förarhytter, och alla integrerade höljen för teknisk utrustning i fordon i kategorierna N2 och N3 enligt fordonslagen

– paketbilar som i fordonslagen definieras som fordon i kategori N1 och lastbilar som i fordonslagen definieras som fordon i kategorierna N2 och N3, dock inte lastbilshytter

– bussar som i fordonslagen definieras som fordon i kategorierna M2 och M3.

Släpvagnar som i fordonslagen definieras som fordon i kategorierna O1, O2, O3 och O4.

Metall- eller plastytor, inbegripet ytor på flygplan, fartyg, tåg, traktorer och motsvarande

* Träytor

* Textil-, väv-, folie- och pappersytor

* Läder

I denna verksamhet inräknas inte beläggning av substrat med metall genom elektrofores och sprutteknik. Om samma artikel under målningen, lackeringen eller beläggningen också trycks genom någon teknik, anses tryckningen som en del av målnings-, lackerings- eller beläggningsverksamheten. Tryckning som genomförs som en separat verksamhet ska dock inte ingå, men kan omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning om verksamheten ligger inom tillämpningsområdet för detta.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.