115/2018

Helsingfors den 30 januari 2018

Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009) lagens rubrik, 1 § 1 mom., mellanrubriken före 2 § samt 4 § 4 mom., av dem 1 § 1 mom., mellanrubriken före 2 § samt 4 § 4 mom. sådana de lyder i lag 627/2015, och

fogas till 7 § ett nytt 4 mom. som följer:

Lag

om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja samarbetet mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG-myndigheterna) och genomförandet av gemensamma riktlinjer för PTG-myndigheternas verksamhet så att PTG-myndigheternas lagstadgade uppgifter och enskilda åtgärder när det gäller förebyggande, avslöjande och utredning av brott (brottsbekämpning), övervakning samt internationellt samarbete i anslutning till dessa utförs på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt sätt.


Brottsbekämpningssamarbetet mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
4 §
Förfarande vid internationella kontrollerade leveranser

Bestämmelser om kontrollerade leveranser och förutsättningarna för sådana leveranser finns i 10 kap. 41 § i tvångsmedelslagen (806/2011), 5 kap. 43 § i polislagen (872/2011), 37 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) och 3 kap. 42 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) och bestämmelser om beslutsfattandet vid kontrollerade leveranser som utförs av polisen, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen finns i 10 kap. 42 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 44 § i polislagen, 38 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och 3 kap. 43 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen.


7 §
PTG-spanings- och undersökningsgrupper

En gränsbevakningsman har i en spanings- och undersökningsgrupp rätt att behandla information som har skaffats med en sådan metod som inte står till förfogande för en gränsbevakningsman.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

RP 41/2017
FvUB 28/2017
RSv 175/2017

Helsingfors den 30 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.