105/2018

Helsingfors den 30 januari 2018

Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Vad som i denna lag föreskrivs om intagna i en enhet vid Brottspåföljdmyndigheten gäller även den som ålagts häktningsarrest enligt 2 kap. 12 a § tvångsmedelslagen (806/2011) eller som meddelats förstärkt reseförbud enligt 5 kap. 1 a § i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 252/2016
LaUB 10/2017
RSv 107/2017

Helsingfors den 30 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.