99/2018

Helsingfors den 30 januari 2018

Lag om ändring av 15 § i lagen om domstolspraktik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om domstolspraktik (674/2016) 15 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1005/2016, samt

fogas till 15 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1005/2016, en ny 5 punkt som följer:

15 §
Befogenheter vid tingsrätten för en tingsnotarie som tjänstgjort i två månader

När en tingsnotarie har tjänstgjort i två månader får han eller hon utan särskilt förordnande vara ordförande i tingsrätten


4) vid sammanträden med en domare i ärenden som gäller förvandlingsstraff för böter,

5) vid handläggning av besvär och extraordinärt ändringssökande enligt 5 kap. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 103/2017
LaUB 14/2017
RSv 153/2017

Helsingfors den 30 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.