43/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 65 § 1 mom., sådant det lyder i lag 800/2016, samt

fogas till lagen en ny 65 a § som följer:

65 §

På skatt som ska återbäras som följd av ändringssökande eller skattemyndighetens rättelse betalas ränta enligt lagen om skatteuppbörd (11/2018).


65 a §

Om det belopp som ska uppbäras eller drivas in är mindre än 10 euro, bärs det inte upp eller drivs in. Om det krävs att ett särskilt beskattningsbeslut sänds till den skattskyldige för uppbörd av ett belopp som understiger 20 euro, ska beloppet inte uppbäras.

Om det på grund av ett räknefel eller annat misstag som en myndighet eller en skattskyldig eller någon annan part har gjort eller om det av någon annan orsak har tagits ut mindre skatt än vad som ska ha tagits ut eller har återburits mer än vad som ska ha återburits och skillnaden är mindre än det belopp som anges i 1 mom., ska skillnaden inte drivas in. Åtgärder för uttag kan dock vidtas, om samma betalningsskyldig har gjort många felbetalningar eller om det annars finns något särskilt skäl till att ta ut skatten.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017
FiUB 26/2017
RSv 182/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.