7/2018

Helsingfors den 4 januari 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar (795/2014) kapitel 5 punkt 1 i bilaga 2, och

fogas till bilaga 2 ett nytt kapitel 2.2.1, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2018.

Helsingfors den 4 januari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Veterinäröverinspektör
Anna-Maija Grönlund

Bilaga 2

BYGGNADSTEKNISKA OCH FUNKTIONSMÄSSIGA TILLÄGGSKRAV PÅ ANLÄGGNINGAR INOM OLIKA BRANSCHER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 2. Slakterier och små slakterier för tama klöv- och hovdjur

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2.2.1 Funktionsmässiga lättnader för små slakterier för tama klöv- och hovdjur

När det gäller små slakterier kan livsmedelssäkerhetsverket på basis av bedömning från fall till fall tillåta att slaktkroppar av nötkreatur och hästar efter att kropparna har flåtts, efter urtagningen av tarmarna och efter att organen avlägnats samt efter att kropparna kluvits får styckas på tvären i två delar före utförandet av post mortem-besiktningen i ett kylrum. Styckning av de kluvna slaktkropparna, nedan halv slaktkropp, ska kunna göras hygieniskt och vid köttbesiktningen ska det kunna säkerställas vilka delar som hör ihop.

Lättnaden gäller endast sådana små slakterier där kylrummets höjd inte möjliggör förvaring av halva slaktkroppar av nötkreatur och hästar utan att kropparna styckas på tvären i två delar.

Besiktningsveterinären ska dock kunna förbjuda styckning av halva slaktkroppar av nötkreatur och hästar, om det på grund av en ante mortem-besiktning eller information från livsmedelskedjan om djuret eller av något annat skäl är befogat att utföra post mortem-besiktningen på ostyckade halva slaktkroppar.

Kapitel 5. Renslakterier

Byggnadstekniska och funktionsmässiga tilläggskrav samt lättnader

1. På renslakterier tillämpas kapitel 2.1 punkterna 5–8 samt kapitel 4.1 punkt 3 och kapitel 4.2 punkterna 1 och 2 i bilaga 2 till denna förordning. Renslakterier kan också dra nytta av de byggnadstekniska lättnaderna i kapitel 2.1.1. Vid slakt av renar går gränsen mellan rena och orena områden mellan avhudningen och urtagningen av tarmar. Djurhållningsplatsen kan likställas med primärproduktionsstället. Regionförvaltningsverket kan på basis av bedömning från fall till fall tillåta att de funktionsmässiga lättnaderna i kapitel 2.2.1 i bilaga 2 tillämpas på renslakterier. På sådana renslakterier där också frilevande vilt slaktas tillämpas kraven och lättnaderna i kapitel 6.2 i bilaga 2 till denna förordning.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.