Ursprungliga författningar: 2017

750/2017
Lag om ändring av 2 kap. 14 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen
749/2017
Lag om ändring av lagen om näringsförbud
748/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2018–2019
747/2017
Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen
746/2017
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Venezuela
745/2017
Miljöministeriets förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet
744/2017
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2017
743/2017
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
742/2017
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
741/2017
Skatteförvaltningens beslut om ändring av 14 § i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter
740/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av 8 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
739/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta
738/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
737/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
736/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa lagar som har samband med lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
735/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
734/2017
Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan
733/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Finlands självständighet 6.12.1917
732/2017
Statsrådets förordning om ändringar i IMDG-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
731/2017
Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli
730/2017
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2017, transportbidrag för mjölk för 2016 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2017
729/2017
Lag om ändring av 10 § i lagen om ordningsbotsförseelser
728/2017
Lag om ändring av 96 § i fordonslagen
727/2017
Lag om ändring av 32 § i bränsleavgiftslagen
726/2017
Lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen
725/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter
724/2017
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
723/2017
Lag om ändring av 14 § i fastighetsskattelagen
722/2017
Lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om Kommunernas garanticentral
721/2017
Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt
720/2017
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
719/2017
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
718/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården
717/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen
716/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa förordningar, föreskrifter och beslut i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling
715/2017
Statsrådets förordning om 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material
714/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
713/2017
Försvarsministeriets förordning om övervakning av industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsförvaltningen
712/2017
Försvarsministeriets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsförvaltningen
711/2017
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
710/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
709/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2018
708/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2018
707/2017
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
706/2017
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
705/2017
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
704/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
703/2017
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd
702/2017
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
701/2017
Statsrådets förordning om samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.