Ursprungliga författningar: 2017

800/2017
Lag om ändring av strafflagen
799/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
798/2017
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden
797/2017
Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
796/2017
Miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader
795/2017
Lag om upphävande av 12 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
794/2017
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för social trygghet
793/2017
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden
792/2017
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
791/2017
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2018 i de enskilda kommunerna
790/2017
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2017
789/2017
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i markanvändnings- och byggförordningen
788/2017
Statsrådets förordning om de numeriska värdena på energiformsfaktorerna för byggnader
787/2017
Statsrådets förordning om en ändring av bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
786/2017
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
785/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering
784/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studentexamen
783/2017
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2018
782/2017
Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion
781/2017
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2017 och om betalning av förskottsåterbäringar samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2018
780/2017
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2018
779/2017
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2018
778/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
777/2017
III tilläggsbudgeten för 2017
776/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska unionen
775/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2018
774/2017
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården
773/2017
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
772/2017
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2018
771/2017
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2017 av inkomster som erhållits av renskötsel
770/2017
Statsrådets förordning om delegationen för samservice
769/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livslängdskoefficient för år 2018
768/2017
Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Zambia om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia
767/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Den samiska kulturen
766/2017
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
765/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2018
764/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2018
763/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
762/2017
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2018
761/2017
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2018
760/2017
Statsrådets förordning om vissa uppgifter för Befolkningsregistercentralen
759/2017
Statsrådets förordning om befrielse från krav på visum för innehavare av indiska diplomatpass
758/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning
757/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sydafrika om förvärvsarbete för makar till anställda vid deras diplomatiska eller konsulära beskickningar samt representationer vid mellanstatliga internationella organisationer
756/2017
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
755/2017
Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader
754/2017
Lag om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner
753/2017
Lag om ändring av 2 kap. i polislagen
752/2017
Lag om upphävande av 31 b § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
751/2017
Lag om ändring av konkurslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.