Ursprungliga författningar: 2017

850/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
849/2017
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
848/2017
Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet
847/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de nationella arrangemang som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001
846/2017
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter
845/2017
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2018
844/2017
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
843/2017
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
842/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017
841/2017
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 19 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
840/2017
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik
839/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
838/2017
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
837/2017
Lag om ändring av 1 och 13 § i lagen om statsrådet
836/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
835/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen
834/2017
Lag om ändring av avfallslagen
833/2017
Lag om ändring av miljöskyddslagen
832/2017
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
831/2017
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning
830/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om häktning
829/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fängelse
828/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Sri Lanka om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument
827/2017
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
826/2017
Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
825/2017
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
824/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
823/2017
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
822/2017
Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
821/2017
Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
820/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
819/2017
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
818/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kuba, å andra sidan
817/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
816/2017
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
815/2017
Lag om upphävande av folkräkningslagen
814/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar
813/2017
Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
812/2017
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
811/2017
Lag om ändring av 14 § i brottsskadelagen
810/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
809/2017
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
808/2017
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
807/2017
Lag om ändring av 13 och 32 § i lagen om övervakad frihet på prov
806/2017
Lag om ändring av 2 § i straffregisterlagen
805/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
804/2017
Lag om ändring av fängelselagen
803/2017
Lag om ändring av 17 kap. 37 § i rättegångsbalken
802/2017
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar
801/2017
Lag om verkställighet av kombinationsstraff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.