Ursprungliga författningar: 2017

900/2017
Lag om ändring av 125 och 134 § i informationssamhällsbalken
899/2017
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
898/2017
Lag om ändring av betaltjänstlagen
897/2017
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen
896/2017
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
895/2017
Lag om ändring av 6 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster
894/2017
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
893/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
892/2017
Lag om ändring av 9 kap. 16 § i kreditinstitutslagen
891/2017
Lag om ändring av lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
890/2017
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
889/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner
888/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
887/2017
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
886/2017
Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
885/2017
Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan
884/2017
Lag om nationella studie- och examensregister
883/2017
Lag om ändring av 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
882/2017
Lag om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen
881/2017
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
880/2017
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
879/2017
Lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt
878/2017
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
877/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
876/2017
Lag om ändring av inkomstskattelagen
875/2017
Lag om inkomstskatteskalan för 2018
874/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019
873/2017
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2018 och 2019
872/2017
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
871/2017
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2018
870/2017
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
869/2017
Statsrådets förordning om studiestöd
868/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Finland om 100 år
867/2017
Lag om ändring av 3 och 14 § i lagen om domstolspraktik
866/2017
Lag om ändring av 1 § i militära rättegångslagen
865/2017
Lag om ändring av 67 § i lagen om företagssanering
864/2017
Lag om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken
863/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om grupptalan
862/2017
Lag om ändring av sjölagen
861/2017
Lag om ändring av 241 a och 259 § i fastighetsbildningslagen
860/2017
Lag om ändring av domstolslagen
859/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 5 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Nationella centret för utbildningsutvärdering
858/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
857/2017
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
856/2017
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
855/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
854/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
853/2017
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
852/2017
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
851/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.