Ursprungliga författningar: 2017

1000/2017
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till aerosolförordningen
999/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden
998/2017
Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver av nötreatur, får, getter, svin och fjäderfä
997/2017
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2018
996/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet
995/2017
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
994/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan
993/2017
Lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor
992/2017
Lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
991/2017
Statsrådets förordning om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering
990/2017
Lag om ändring av 35 och 70 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
989/2017
Lag om ändring av 9 § i lagen om handikappförmåner
988/2017
Lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
987/2017
Lag om ändring av socialvårdslagen
986/2017
Lag om ändring av 9 a § i lagen om handikappförmåner
985/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
984/2017
Lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om frontmannapension
983/2017
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
982/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex
981/2017
Lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner
980/2017
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
979/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
978/2017
Lag om ändring av 62 § i naturvårdslagen
977/2017
Lag om ändring av marktäktslagen
976/2017
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
975/2017
Lag om ändring av vattenlagen
974/2017
Lag om ändring av 190 och 195 § i miljöskyddslagen
973/2017
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
972/2017
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
971/2017
Lag om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
970/2017
Lag om ändring av lagen om fiske
969/2017
Lag om ändring av 46 § i viltskadelagen
968/2017
Lag om ändring av viltförvaltningslagen
967/2017
Lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
966/2017
Statsrådets förordning om de branscher inom jordbruk och turism som innefattar säsongsbunden verksamhet
965/2017
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
964/2017
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
963/2017
Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen
962/2017
Lag om ändring av 15 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
961/2017
Lag om ändring av 11 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
960/2017
Lag om ändring av lagen om studiestöd
959/2017
Lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
958/2017
Lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
957/2017
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
956/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen
955/2017
Lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen
954/2017
Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning
953/2017
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
952/2017
Lag om ändring av 24 och 24 a § i lagen om Polisyrkeshögskolan
951/2017
Lag om ändring av 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.