Ursprungliga författningar: 2017

1050/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1049/2017
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer
1048/2017
Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader
1047/2017
Miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer
1046/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1045/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer
1044/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer
1043/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer
1042/2017
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2018
1041/2017
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder
1040/2017
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut
1039/2017
Finansministeriets förordning om metoder för beräkning av betalningsinstituts kapitalbas
1038/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
1037/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
1036/2017
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten
1035/2017
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under året 2018
1034/2017
Justitieministeriets förordning om ändring av 7 § i justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016–2018
1033/2017
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
1032/2017
Justitieministeriets förordning om jordrättsingenjörernas samarbetsområden
1031/2017
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1030/2017
Helsingfors valkretsnämnds tillkännagivande enligt 135 § i vallagen
1029/2017
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter under åren 2018–2019
1028/2017
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer
1027/2017
Statsrådets förordning om ändring av 4 kap. 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1026/2017
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran
1025/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar
1024/2017
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
1023/2017
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
1022/2017
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
1021/2017
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1020/2017
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om uppgifter som ska framgå av ett kreditinstituts och värdepappersföretags återhämtningsplaner
1019/2017
Republikens presidents förordning om ändring av 14 § i förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden
1018/2017
Beslut om ändring av 9 och 11 § i Tullens arbetsordning
1017/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer
1016/2017
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1015/2017
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2018
1014/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätnings-nämnden åren 2018 och 2019
1013/2017
Statsrådets förordning om ikraftsättande av samförståndsavtalet (Memorandum of Understanding, MoU) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön
1012/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning
1011/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral
1010/2017
Miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda
1009/2017
Miljöministeriets förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader
1008/2017
Miljöministeriets förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen
1007/2017
Miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader
1006/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2018
1005/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2018
1004/2017
Lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse och om tillförande av kapital till stiftelsen
1003/2017
Lantmäteriverkets arbetsordning
1002/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 20 och 24 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
1001/2017
Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.