Ursprungliga författningar: 2017

50/2017
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
49/2017
Lag om ändring av utlänningslagen
48/2017
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
47/2017
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
46/2017
Statsrådets förordning om upphävande av 10 § 8 mom. i statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen
45/2017
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 15 § i gymnasieförordningen
44/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av högpatogen aviär influensa
43/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av högpatogen aviär influensa
42/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
41/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
40/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands presidenter 2017
39/2017
Statsrådets förordning om Riksarkivet
38/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
37/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2017
36/2017
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2017
35/2017
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2017
34/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd
33/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning
32/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
31/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd
30/2017
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2017
29/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar
28/2017
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för guldåldern
27/2017
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om land-för-land-rapporteringen för beskattningen
26/2017
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
25/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av sjölagen och en lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
24/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
23/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten
22/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
21/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
20/2017
Statsrådets förordning om upphävning av statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
19/2017
Lag om ändring av miljöskyddslagen
18/2017
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna
17/2017
Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel
16/2017
Lag om ändring av 193 och 197 § i utlänningslagen
15/2017
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets förordning om Trafikskyddet
14/2017
Statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska användas för främjande av hästuppfödning och hästsport
13/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om utkomststöd
12/2017
Lag om ändring av 5 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
11/2017
Lag om ändring av 4 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
10/2017
Lag om ändring av 5 § i folkpensionslagen
9/2017
Lag om ändring av 1 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
8/2017
Lag om ändring av 2 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
7/2017
Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd
6/2017
Lag om ändring av 1 och 9 kap. i sjukförsäkringslagen
5/2017
Lag om ändring av 127 d § i inkomstskattelagen
4/2017
Lag om ändring av lagen om studiestöd
3/2017
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2017 i de enskilda kommunerna
2/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet
1/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om skatteredovisning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.