Ursprungliga författningar: 2017

100/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar
99/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall
98/2017
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen
97/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
96/2017
Statsrådets förordning om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen
95/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
94/2017
Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
93/2017
Lag om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
92/2017
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2017
91/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Finländsk tango
90/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Mödrar
89/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen
88/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016–2017
87/2017
Justitieministeriets förordning om ändring av bilagan till justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2016—2017
86/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
85/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
84/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
83/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk
82/2017
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen
81/2017
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
80/2017
Justitieministeriets förordning om ändring av 2 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
79/2017
Statsrådets förordning om luftkvaliteten
78/2017
Statsrådets förordning om delegationen för smittsamma sjukdomar
77/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen
76/2017
Lag om upphävande av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder
75/2017
Lag om ändring av 10 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
74/2017
Lag om ändring av 38 § i lagen om utstationering av arbetstagare
73/2017
Lag om ändring av 11 a kap. 7 § i arbetsavtalslagen
72/2017
Lag om ändring av 7 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen
71/2017
Lag om ändring av semesterlagen för sjömän
70/2017
Lag om ändring av 10 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
69/2017
Lag om ändring av 14 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
68/2017
Lag om ändring av 14 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet
67/2017
Lag om ändring av 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
66/2017
Lag om ändring av 3 och 10 § i handelskammarlagen
65/2017
Lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten
64/2017
Lag om upphävande av 52 a § i lagen om skatt på arv och gåva
63/2017
Lag om ändring av 11 och 18 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
62/2017
Lag om ändring av 9 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
61/2017
Lag om ändring av 7 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
60/2017
Lag om ändring av lagen om Skatteförvaltningen
59/2017
Lag om ändring av 14 och 18 § i byggskattelagen
58/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om skatteredovisning
57/2017
Lag om ändring av tonnageskattelagen
56/2017
Lag om ändring av 17 § i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
55/2017
Lag om ändring av 12 och 13 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
54/2017
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
53/2017
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
52/2017
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
51/2017
Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.