Ursprungliga författningar: 2017

150/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
149/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer
148/2017
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2017
147/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning
146/2017
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar
145/2017
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
144/2017
Skatteförvaltningens arbetsordning
143/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket
142/2017
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2016
141/2017
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
140/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvars- materielområdet
139/2017
Riksdagens beslut om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden
138/2017
Lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
137/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
136/2017
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 10 § i förordningen om grundläggande utbildning
135/2017
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
134/2017
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen
133/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
132/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
131/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
130/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
129/2017
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrep resentationen
128/2017
Lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen
127/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral
126/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
125/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006
124/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
123/2017
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om användning av fordon på väg
122/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren
121/2017
Statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016
120/2017
Statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
119/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om avvecklande av övervakningsområdet som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
118/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om avvecklande av övervakningsområdet som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
117/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Laos om projekt för utveckling av hållbart skogsbruk
116/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
115/2017
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
114/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om anslutning av Nederländerna till konventionen om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning
113/2017
Statsrådets förordning om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften
112/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
111/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Kenya om finländskt stöd för jordbruksutveckling i västra Kenya (PALWECO)
110/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden
109/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn
108/2017
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs
107/2017
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
106/2017
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan
105/2017
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
104/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2017 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
103/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2017 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
102/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
101/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 1 och 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.