Ursprungliga författningar: 2017

200/2017
Lag om ändring av 3 och 128 a § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
199/2017
Lag om ändring av 14 § i kemikalielagen
198/2017
Lag om ändring av 9 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
197/2017
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
196/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om fiske
195/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
194/2017
Finansministeriets förordning om 2017, 2018 och 2019 års jubileumsmynt med temat Självständighetens årtionden
193/2017
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017
192/2017
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2017
191/2017
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2016 
190/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M 304 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
189/2017
Lag om ändring av 54 och 58 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
188/2017
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
187/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk
186/2017
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska konventionen om social trygghet
185/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
184/2017
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
183/2017
Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal och om ersättning för kostnader till Keva
182/2017
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden
181/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det andra avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
180/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
179/2017
Statsrådets förordning om den delegation som bereder nomineringen av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
178/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
177/2017
Lag om ändring av lagen om fiske
176/2017
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
175/2017
Skatteförvaltningens beslut om uppbörd av oljeskyddsavgift för olja som importeras från länder utanför unionen
174/2017
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av förvaltningsuppgifter som gäller de nationella programmen för fonderna inom området för inrikes frågor
173/2017
Lag om upphävande av 13 § 1 mom. i strålskyddsförordningen
172/2017
Lag om ändring av 32 och 33 § i strålskyddslagen
171/2017
Lag om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
170/2017
Lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A
169/2017
Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
168/2017
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
167/2017
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
166/2017
Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
165/2017
Lag om ändring av 10 § i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
164/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
163/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
162/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
161/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Republiken Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
160/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
159/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet
158/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om sättande i kraft av arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och elleveranser
157/2017
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet
156/2017
Statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården
155/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av vissa bestämmelser i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser
154/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av svin
153/2017
Statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
152/2017
Statsrådets förordning om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information inom Tullen
151/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.