Ursprungliga författningar: 2017

1100/2017
Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2018
1099/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
1098/2017
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022
1097/2017
Lag om ändring av 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
1096/2017
Lag om ändring av 7 kap. 9 § och 7 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen
1095/2017
Lag om upphävande av 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
1094/2017
Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet
1093/2017
Lag om ändring av 15 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande
1092/2017
Lag om ändring av revisionslagen
1091/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande
1090/2017
Lag om ändring av 3 och 19 § i lagen om fastighetsfonder
1089/2017
Lag om ändring av 1 och 9 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1088/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut
1087/2017
Lag om ändring av 3 § i betaltjänstlagen
1086/2017
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
1085/2017
Lag om ändring av 7 kap. 10 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
1084/2017
Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
1083/2017
Lag om ändring av 1 kap. 1 och 2 § i lagen om värdepapperskonton
1082/2017
Lag om ändring av 5 a § i lagen om värdeandelskonton
1081/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
1080/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
1079/2017
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
1078/2017
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
1077/2017
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
1076/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
1075/2017
Lag om ändring av 51 kap. 6 och 6 a § i strafflagen
1074/2017
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1073/2017
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1072/2017
Lag om ändring av lagen om gräsrotsfinansiering
1071/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1070/2017
Lag om handel med finansiella instrument
1069/2017
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
1068/2017
Statsbudgeten för 2018
1067/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
1066/2017
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2018
1065/2017
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar
1064/2017
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1063/2017
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1062/2017
Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
1061/2017
Lag om ändring av 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
1060/2017
Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
1059/2017
Lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
1058/2017
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
1057/2017
Lag om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
1056/2017
Lag om ändring av III avd. 2 kap. 2 § i lagen om transportservice
1055/2017
Lag om ändring av 59 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet
1054/2017
Lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen
1053/2017
Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1052/2017
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1051/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.