Ursprungliga författningar: 2017

250/2017
Lag om ändring av 24 § i lagen om paketresor
249/2017
Lag om ändring av sjölagen
248/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods
247/2017
Lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
246/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om räddningsväsendets uniformer och räddningsmyndigheternas identitetskort
245/2017
Statsrådets förordning om maktmedelsredskap och skyddsutrustningar för försvarsmaktens säkerhetsmän
244/2017
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
243/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2017 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
242/2017
Lag om ändring av vägtrafiklagen
241/2017
Statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet
240/2017
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
239/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Etiopien om stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien
238/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
237/2017
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde
236/2017
Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket
235/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
234/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2017
233/2017
Finansministeriets förordning om upphävande av finansministeriets förordning om 2017, 2018 och 2019 års jubileumsmynt med temat Självständighetens årtionden
232/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
231/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
230/2017
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
229/2017
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
228/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
227/2017
Lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen
226/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 5 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Nationella centret för utbildningsutvärdering
225/2017
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
224/2017
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2017
223/2017
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2017 för biodling enligt antalet bisamhällen
222/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur
221/2017
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
220/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk
219/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om stöd för vård av ungskog
218/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel
217/2017
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
216/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi
215/2017
Lag om ändring av miljöskyddslagen
214/2017
Lag om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
213/2017
Lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
212/2017
Finansministeriets beslut om överföring av en del av Uleåborgs stad till Ii kommun
211/2017
Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik
210/2017
Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
209/2017
Lag om ändring av 8 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
208/2017
Lag om ändring av 48 § i lagen om samarbete inom företag
207/2017
Lag om ändring av 38 och 39 § i statstjänstemannalagen
206/2017
Lag om ändring av 31 och 37 a § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
205/2017
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
204/2017
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
203/2017
Lag om ändring av djurskyddslagen
202/2017
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
201/2017
Lag om ändring av 7 a § i hälsoskyddslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.